بایگانی برای دسته "مقالات ارتقاء شغلی فرهنگیان"

اهمیت و ضرورت آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی و آموزش عملی در یارگیری بهتر دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  اهمیت و ضرورت آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی و آموزش عملی در یارگیری بهتر دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
اهمیت و ضرورت آموزش علوم تجربی در دوره ی ابتدایی و آموزش عملی در یارگیری بهتر دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


امور دفتری و بایگانی درمدارس

بدون نظر
عنوان مقاله:  امور دفتری و بایگانی  درمدارس
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
امور دفتری و بایگانی  درمدارس
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله:  ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در دوره ابتدایی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۵۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
ارتباط درس حرفه و فن با ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تعریف،اهمیت و هدف آموزش و پرورش ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله:  تعریف،اهمیت و هدف آموزش و پرورش ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
تعریف،اهمیت و هدف آموزش و پرورش ابتدایی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 100,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله:  مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۱۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
مسایل و مشکلات دانش آموزان دیر آموز در دوره ابتدایی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


آسیب های اجتماعی وراههای پیشگیری از آن در مدا رس

بدون نظر
عنوان مقاله:  آسیب های اجتماعی وراههای پیشگیری از آن در مدا رس
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
آسیب های اجتماعی وراههای پیشگیری از آن در مدا رس
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پیامدها و علل افت تحصیلی در دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه

بدون نظر
عنوان مقاله:  پیامدها و علل افت تحصیلی در دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۹   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
پیامدها و علل افت تحصیلی در دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


راهکارهای ترویج تربیت اسلامی و عقلانی در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  راهکارهای ترویج تربیت اسلامی و عقلانی در دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
راهکارهای ترویج تربیت اسلامی و عقلانی در دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


رابطه معلم با دانش آموز و تاثیر آن در بهداشت روانی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  رابطه معلم با دانش آموز و تاثیر آن در بهداشت روانی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰ صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
رابطه معلم با دانش آموز و تاثیر آن در بهداشت روانی دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


چالشها و راهکارهای فراروی مدیران مدارس

بدون نظر
عنوان مقاله:  چالشها و راهکارهای فراروی مدیران مدارس
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۴ صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
چالشها و راهکارهای فراروی مدیران مدارس
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


انشا نویسی و راههای تقویت آن

بدون نظر
عنوان مقاله:  انشا نویسی و راههای تقویت آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۱۱ صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
انشا نویسی و راههای تقویت آن
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


آموزش و یادگیری ریاضی در دوره راهنمایی (مدیریت و مشکلات و راهکارها)

بدون نظر
عنوان مقاله:  آموزش و یادگیری ریاضی در دوره راهنمایی (مدیریت و مشکلات و راهکارها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
آموزش و یادگیری ریاضی در دوره راهنمایی (مدیریت و مشکلات و راهکارها)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


علل ترس و اضطراب دانش آموزان از درس ریاضی

بدون نظر
عنوان مقاله:  علل ترس و اضطراب دانش آموزان از درس ریاضی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۵ صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
علل ترس و اضطراب دانش آموزان از درس ریاضی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


حجاب و عفاف در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  حجاب و عفاف در دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
حجاب و عفاف در دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


زندگی نامه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

بدون نظر
عنوان مقاله:  زندگی نامه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
زندگی نامه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


چگونگی برخورد با بلوغ زودرس در نوجوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:  چگونگی برخورد با بلوغ زودرس در نوجوانان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
چگونگی برخورد با بلوغ زودرس در نوجوانان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود


(بیشتر…)

عوامل موثر دررشد و پرورش خلاقیت وشخصیت اجتماعی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:  عوامل موثر دررشد و پرورش خلاقیت وشخصیت اجتماعی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
عوامل موثر دررشد و پرورش خلاقیت وشخصیت اجتماعی دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت و دانلود


(بیشتر…)

یادگیری درس حرفه و فن با روش IT و مشکلات درس حرفه وفن

بدون نظر
عنوان مقاله:  یادگیری درس حرفه و فن با روش IT و مشکلات درس حرفه وفن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۷  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
یادگیری درس حرفه و فن با روش IT و مشکلات درس حرفه وفن
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)

صفحه 6 از 6123456