بایگانی برای دسته "مقالات ارتقاء شغلی فرهنگیان"

نظم و انضباط در مدرسه وعلل بی نظمی در برخی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: نظم و انضباط در مدرسه وعلل بی نظمی در برخی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ماهیت علل و چگونگی ترس از مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله: ماهیت علل و چگونگی ترس از مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به نماز خواندن

بدون نظر
عنوان مقاله: نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به نماز خواندن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مشکلات کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی ونقش معلمان در حل آن

بدون نظر
عنوان مقاله: مشکلات کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی ونقش معلمان در حل آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مدیریت(محدودیت ها، مشکلات و فرصت ها)

بدون نظر
عنوان مقاله: مدیریت(محدودیت ها، مشکلات و فرصت ها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


عملکرد معاون اجرایی و امور دفتری در مدارس

بدون نظر
عنوان مقاله: عملکرد معاون اجرایی و امور دفتری در مدارس
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


علل ضعف دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی و مشکلات مربوط به آن

بدون نظر
عنوان مقاله: علل ضعف دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی و مشکلات مربوط به آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

بدون نظر
عنوان مقاله: ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


راههای ایجاد هدف و انگیزه در دانش آموزان ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: راههای ایجاد هدف و انگیزه در دانش آموزان ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


راهبردها و روش های نوین آموزش شیمی در مدارس و روش مبتنی بر IT در جهانی شدن آموزش شیمی

بدون نظر
عنوان مقاله: راهبردها و روش های نوین آموزش شیمی در مدارس و روش مبتنی بر IT در جهانی شدن آموزش شیمی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


گذری بر درس حرفه و فن و مشکلات آن وتاثیر کاربردروش IT در درس حرفه وفن

بدون نظر
عنوان مقاله: گذری بر درس حرفه و فن و مشکلات آن وتاثیر کاربردروش IT در درس حرفه وفن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


یادگیری زبان عربی و مشکلات آن

بدون نظر
عنوان مقاله: یادگیری  زبان عربی و مشکلات آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نقش هنر در بهبود وضعیت روان دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: نقش هنر  در بهبود وضعیت روان دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۲   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نقش معلم در کاهش گوشه گیری، کمرویی و انزوا طلبی دانش آموزان دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: نقش معلم در کاهش  گوشه گیری، کمرویی و انزوا طلبی دانش آموزان دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۷۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان (مشکلات و راهکارها)

بدون نظر
عنوان مقاله: نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان (مشکلات و راهکارها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۷۰   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


خلاقیت و راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: خلاقیت و راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


علت اضطراب و استرس در بین دانش آموزان دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: علت اضطراب و استرس در بین دانش آموزان دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


علم فیزیک و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: علم فیزیک و ایجاد انگیزه در دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز ونحوه برخورد

بدون نظر
عنوان مقاله: شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز ونحوه برخورد
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


روشهای نوین یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی مشکلات و راهکارها

بدون نظر
عنوان مقاله: روشهای نوین یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی مشکلات و راهکارها
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 4 از 6123456