بایگانی برای دسته "گزارش تخصصی فرهنگیان"

گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر برنامه های مکمل و فوق برنامه بر یادگیری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر برنامه های مکمل و فوق برنامه بر یادگیری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به اقامه نماز

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به اقامه نماز
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۰ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل فرار دانش آموزان از مدرسه

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل فرار دانش آموزان از مدرسه
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی اختلالات املاء نویسی و شیوه های رفع آن

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران:  بررسی اختلالات املاء نویسی و شیوه های رفع آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۱ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ارائه راههای تقویت املای دانش آموزان ابتدایی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: ارائه راههای تقویت املای دانش آموزان ابتدایی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۳ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

 

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی ( در دوره ی ابتدایی )
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بیش فعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بیش فعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۹ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر ارزش یابی کیفی و توصیفی در افت تحصیلی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر ارزش یابی کیفی و توصیفی در افت تحصیلی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۶  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۶ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل اختلالات یادگیری و نحوه درمان آن

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل اختلالات یادگیری و نحوه درمان آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 8,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: تاثیر مصرف شیر بر دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: تاثیر مصرف شیر بر دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 8,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر هنر در آموزش دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر هنر در آموزش دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 8,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 1 از 212