آموزش فلسفه برای کودکان

آموزش فلسفه برای کودکان

قالب مقاله:    ورد  (word)

تعداد صفحات: ۸۱  صفحه

توضیحات:

آموزش فلسفه برای کودکان آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  به راحتی نام خود را نوشته و چاپ نمائید پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان کامل و شامل فهرست مطالب، چکیده، فصل بندی شده، همراه با مانبع و نتیجه گیری می باشد جهت دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

آموزش فلسفه برای کودکان

چکیده

قدرت استدلال، داوری و تمییز از اهمیت انکار ناپذیری در زندگی فردی و حیات جمعی برخوردار است . نقش این مهارت ها را در تفاهم میان آدمیان نمی توان نادیده گرفت . پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بوده و در این پژوهش متغیرهای موجود که ارتباط بین آنها مد نظر می باشد،برنامه آموزش« فلسفه برای کودکان» و تأثیر متقابل آن بر روابط میان فردی است.

جامعه  آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان بین سنین ۹-۱۱ سال می باشند که در سال تحصیلی ۹۲- ۱۳۹۱ در یکی از دبستان های شهر بیرجند مشغول به تحصیل بودند. و نمونه مورد مطالعه ۱۹۰ دانش آموز دختر وپسر در  مقاطع سوم، چهارم و پنجم دبستان و شامل۹۳ دختر و ۹۷ دانش اموز پسر هستند که در این دو گروه جنسی، دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند که هدف پژوهش آموزش فلسفه ای برای کودکان است . از همین رو از رویکرد تحلیلی مفهومی که از رویکردهای پژوهش کیفی است بهره گرفته می شود(شورت ، ۱۳۸۸).

مطابق نتایج این پژوهش از نظر آموزگاران دانش آموزان هر دو گروه قبل از اجرای برنامه، به طور میانگین در مهارت ارتباط میان فردی با هم تفاوت معناداری نداشته اند. اما معلمان هر سه پایه تحصیلی اعتقاد داشتند  دانش آموزان بعد از شرکت در این دوره افزایش چشمگیری داشته اند، به طوری که با گروه کنترل تفاوت معنادار آماری را نشان داده است. این یافته ها در راستای تحقیقات بسیاری از محققان دیگر از جمله تاپینگ ( ۲۰۰۳) ، هاس (۱۹۷۵) و ویلیامز (۱۹۹۳) است.

 واژگاه کلیدی: قدرت استدلال، فلسفه، آموزش، مهارت های فکری

آموزش فلسفه برای کودکان

چکیده ۱
فصل اول : طرح مسئله پژوهش
مقدمه ۳
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
اهداف پژوهش ۱۱
هدف کلی ۱۱
اهداف جزئی. ۱۱
سؤالات پژوهش ۱۱
تعاریف متغیرها و معرفی آنها ۱۲
متغیرهای مورد بررسی ۱۳
تعریف نظری و عملیاتی ۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه  ی پژوهش
مقدمه ۱۶
تاریخچه ۱۷
ماهیت فلسفی «فلسفه برای کودکان ۱۸
روش اجرای برنامه فلسفه برای کودکان ۲۱
منظور از برنامه فلسفه برای کودکان چیست ۲۹
اهداف آموزش فلسفه برای کودکان ۳۲
محتوای برنامه فلسفه برای کودکان ۳۳
 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
کتاب راهنمای معلم ۳۴
معلم ۳۵
روش اجتماع پژوهشی ۳۶
روش اجتماع پژوهشی چیست و چگونه به تعلیم و تربیت اخلاقی کمک می کند ۴۱
تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور ۴۴
پیشینه ی پژوهش ۴۶
فصل سوم: چهارچوب نظری پژوهش
چهار چوب نظری تحقیق ۵۸
نظریه های یادگیری ۵۸
یادگیری اکتشافی ۶۱
دانش و یادگیری. ۶۳
آموزش فلسفه به کودکان بر اساس دیدگاه ساختار گرایی و اکتشافی از طریق بازی ۶۶
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
روش اجرای پژوهش ۷۰
جامعه آماری ۷۰
۷۱
ابزار پژوهش ۷۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری پژوهش
بحث و نتیجه گیری ۷۴
نتایج اجرای برنامه فلسفه برای کودکان ۸۰
 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
پیشنهادهای پژوهش ۸۱
محدودیت های پژوهش ۸۳
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۸۴
منابع لاتین ۸۸

 

آموزش فلسفه برای کودکان

دیدگاه خود را به ما بگویید.