بررسی اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی

بررسی اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی  نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه منتخب منطقه ۲ تهران  (سالهای ۸۳-۸۲ و ۸۰ – ۷۹)

قالب مقاله:    ورد  (word)

تعداد صفحات: ۱۷۴ صفحه

توضیحات:

پایان نامه آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، منابع، نتیجه گیری و …برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 بررسی اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی  نیروی انسانی
RIAL 77,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق …………………. ۱

۱-۱- مقدمه …………………………… ۲

۱-۲- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش   ۴

۱-۲-۱-فواید خصوصی آموزش و پرورش…………. ۵

۱-۲-۲ – فواید خصوصی مستقیم …………….. ۵

۱-۲-۳-فواید خصوصی غیر مستقیم …………… ۵

۱-۲-۴-فواید اجتماعی آموزش و پرورش ………. ۶

۱-۲-۵-فوایداجتماعی مستقیم ……………… ۷

۱-۲-۶-فواید اجتماعی غیرمستقیم ………….. ۷

۱-۳-اهداف و ضرورت پژوهش ……………….. ۹

۱-۴-فرضیه های تحقیق (پژوهش)…………….. ۹

۱-۵-کلیات پژوهش ………………………. ۱۰

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق………….. ۱۱

مبانی نظری تحقیق ومروری برمطالعات تجربی …….. ۱۲

۲-۱-مقدمه ……………………………. ۱۲

۲-۱-۱-دیدگاههای اقتصاد دانان کلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش    ۱۳

۲-۱-۲-دیدگهای اقتصاددانان نئوکلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش    ۱۶

۲-۱-۳-دیدگاههای اقتصاددانان معاصر درباره  اهمیت اقتصادی آموزش    ۱۷

۲-۲-نظریه سرمایه انسانی ……………….. ۳۱

۲-۲-۱-مفهوم سرمایه انسانی ……………… ۳۳

۲-۲-۲-سرمایه گذاری درسرمایه انسانی ……… ۳۵

۲-۲-۳-ویژگیهای سرمایه انسانی …………… ۳۸

۲-۲-۴-کارکردهای سرمایه انسانی ………….. ۴۳

۲-۲-۵-تشکیل سرمایه انسانی ازطریق آموزش و پرورش ۴۶

۲-۲-۶-تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت    ۵۰

۲-۳-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادی ۵۱

۲-۳-۱-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادی ….. ۵۴

۲-۴-سرمایه گذاری درآموزش و پرورش ……….. ۶۲

۲-۵-توجیه اقتصادی درآموزش و پرورش……….. ۶۴

۲-۶-کیفیت آموزش و پرورش ……………….. ۶۹

۲-۷-تحقیقات انجام شده درجهان …………… ۷۴

فصل سوم :روش اجرای تحقیق ………………. ۸۸

متدولوژی تحقیق………………………… ۸۹

مقدمه ……………………………….. ۸۹

۳-۱-تابع تولید ……………………….. ۹۳

۳-۱-۱-روشهای پارامتری …………………. ۹۳

۳-۱-۲-روشهای ناپارامتری ……………….. ۹۴

۳-۲-ویژگیها و قابلیتهای روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 95

۳-۲-۱-مزایای روش تحلیل پوششی داده ها…….. ۹۵

۳-۲-۲-معایب روش تحلیل پوششی داده ها……… ۹۷

۳-۳-تعریف واحدهای تصمیم گیری (DMU)………. 97

۳-۴-انواع کارایی ازدیدگاه فارل …………. ۹۸

۳-۵-کارایی درتحلیل پوششی داده ها (DEA)……. 101

۳-۶-مدلهای DEA ……………………….. 102

۳-۶-۱-مدل CCR…………………………. 103

۳-۶-۱-۱-تعریف کارایی درمدل CCR………….. 105

۳-۶-۱-۲-مثالهای مربوطه به مدل CCR……….. 105

۳-۶-۱-۳-مدلهای ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR   ۱۱۰

۳-۶-۲-مدل BCC…………………………. 116

۳-۶-۳-تفاوت CCR و BCC………………….. 118

۳-۷-مدل اندرسن – پیترسون(AP)…………….. 120

۳-۸-بررسی بازده مقیاس درروش DEA…………. 122

۳-۹-جمع بندی………………………….. ۱۲۵

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ……….. ۱۲۸

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل DEA…….. 129

۴-۱- مقدمه …………………………… ۱۲۹

۴-۲-معرفی دبیرستانهای موردمطالعه………… ۱۳۰

۴-۳- انتخاب داده ها و ستانده ها ………… ۱۳۲

۴-۴-معرفی مدل مورد استفاده …………….. ۱۳۴

۴-۵-تجزیه و تحلیل نتایج………………… ۱۳۵

۴-۵-۱-تاثیر آموزش برکارایی دبیرستانها …… ۱۴۱

۴-۵-۲-تاثیر تکنولوژی آموزشی برکارایی دبیرستانهای منطقه (۲)   ۱۴۹

۴-۵-۳-بررسی فرضیات تحقیق ………………. ۱۵۷

۴-۵-۴-عامل تولید مازاد (اضافی) Slack……… 159

۴-۵-۵-انتخاب الگوی مناسب برای بنگاه …….. ۱۶۰

۴-۶-خلاصه ای از تجزیه و تحلیل نتایج ……… ۱۶۵

۴-۶-۱-تجزیه و تحلیل جدول ۱۶-۴ ………….. ۱۶۷

۴-۶-۲-فرق کارایی فنی و کارایی مقیاس …….. ۱۶۹

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. ۱۷۱

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………… ۱۷۲

منابع ………………………………

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.