بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک

عنوان : بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه
توضیحات:

پروژه آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، منابع، نتیجه گیری و …برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 

RIAL 76,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

 

فصل اول طرح تحقیق… ۱

بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲

ضرورت انجام تحقیق: ۴

پیشینه تحقیق: ۵

فرضیات…. ۶

تعریف عملیات متغیرها: ۷

نوع تحقیق و دلایل آن: ۷

ابزار گردآوری داده ها: ۸

جامعه آماری: ۸

مراحل انجام تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم: ۸

محدودیت ها ۱۲

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۱۳

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۴

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. ۲۱

مراحل ساخت چرم. ۲۸

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۰

الف- پوست: ۳۰

ب- چرم: ۳۳

انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۵

انواع محصولات چرمی: ۳۷

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. ۳۹

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۰

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور. ۴۲

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی… ۴۲

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. ۴۳

تعریف استراتژی… ۴۵

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی… ۴۵

الف- استراتژی جایگزینی واردات… ۴۵

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۷

انواع استراتژی های رقابتی عام. ۴۸

رهبری در هزینه. ۵۰

تمایز محصول. ۵۱

تمرکز (محدودنگری) ۵۳

میانه روی.. ۵۵

تعریف بازاریابی: ۵۷

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار. ۵۸

۱- استراتژی بازاریابی یکسان.. ۵۹

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی… ۵۹

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی… ۶۰

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار. ۶۱

تقسیم بندی بازار های بین المللی… ۶۳

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۵

آمیخته محصول. ۶۶

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۸

آمیخته تشویق و ترفیع. ۷۰

اجزای تشویق و ترفیع. ۷۱

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۲

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی… ۷۳

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. ۷۴

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83

۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 85

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87

۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103

فصل سوم – روش تحقیق… ۱۰۷

مقدمه. ۱۰۸

روش تحقیق.. ۱۰۸

روش جمع آوری اطلاعات…. ۱۰۸

منابع اطلاعات ثانویه. ۱۰۹

منابع اطلاعات اولیه. ۱۱۰

روش اجرای پرسشنامه. ۱۱۰

جامعه آماری: ۱۱۱

نمونه آماری… ۱۱۱

تهیه و تنظیم پرسشنامه. ۱۱۳

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. ۱۱۴

روشهای آماری مورد استفاده. ۱۱۶

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹

مقدمه. ۱۲۰

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده. ۱۲۰

آماره آزمون. ۱۲۵

سوالات مربوطه: ۱۲۷

بررسی فرضیه ۲: ۱۲۹

آماره آزمون: ۱۲۹

آزمون فرضیه ۲: ۱۲۹

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی… ۱۲۹

بررسی فرضیه ۳: ۱۳۸

آماره آزمون.. ۱۳۸

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی… ۱۳۹

سوالات مربوطه: ۱۴۱

بررسی فرضیه ۴: ۱۴۵

آزمون فرضیه ۴: ۱۴۶

آزمون فرضیه ۴: ۱۴۷

سوالات مربوطه: ۱۴۸

بررسی فرضیه ۵: ۱۵۱

آزمون فرضیه ۵: ۱۵۱

تذکر: ۱۵۳

سوالات مربوطه: ۱۵۴

بررسی فرضیه ۶: ۱۵۶

آماره آزمون: ۱۵۶

آزمون فرضیه ۶: ۱۵۶

سوالات مربوطه: ۱۵۸

فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۶۱

نتیجه گیری… ۱۶۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۶۳

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۶۵

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۶۹

پیشنهادات…. ۱۷۱

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۷۱

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۷۳

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۷۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۸۰

پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶: ۱۸۲

سایر پیشنهادات…. ۱۸۴

سایر پیشنهادات…. ۱۸۵

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. ۱۸۸

منابع: ۱۹۰

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.