تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان

عنوان : بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۱۳۱عدد
توضیحات:

-برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
-جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………. ۵

۳-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………. ۱۱

بخش اول: مباحث نظری …………………………………………………………….. ۳۹

قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی …… ۳۹

الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ……………. ۳۹

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن ………………………………………… ۴۱

ج: ماهیت فشارهای عصبی  – روانی …………………………………………….. ۴۳

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی ……………………………….. ۴۵

قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی ……………….. ۴۶

الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل ………………………………………………….. ۴۹

ب: سنگینی و سبک کار ……………………………………………………………….. ۵۰

ج: عدم امنیت شغلی …………………………………………………………………….. ۵۰

د: ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………. ۵۱

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۷

الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی ………………………………………………….. ۵۷

ب: علائم روانی ………………………………………………………………………….. ۵۷

ج: علائم رفتاری …………………………………………………………………………. ۵۷

– پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی ……………………………… ۵۸

قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی …………………………… ۵۹

الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی ………………………………………… ۵۹

ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی ……………………………………… ۶۰

قسمت پنجم: رضایت شغلی ………………………………………………………….. ۶۴

الف: تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………… ۶۴

ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی ………………………………….. ۶۵

ج: نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۶

د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی ……………………………………………… ۶۷

هـ : پیامدهای رضایت شغلی ………………………………………………………… ۶۸

بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) ….. ۷۰

۱- تاریخچه: ………………………………………………………………………………. ۷۰

۲- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) ………………………………………….. ۷۲

۳- اهداف وظایف ……………………………………………………………………….. ۷۳

۴- فعالیت های عمده …………………………………………………………………… ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ روش تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………. ۷۸

۴-۳ ابزار سنجش متغیرها …………………………………………………………… ۷۸

۵-۳ روایی پرسشنامه ها …………………………………………………………….. ۷۹

۶-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………… ۷۹

۷-۳ روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق ………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش

۱-۵ نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) ………………………….. ۱۱۳

۲-۵ نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) ………………………………. ۱۱۷

۳-۵ مشکلات و محدودیت های تحقیقی ……………………………………….. ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

– فهرست منابع ……………………………………………………………………….. ۱۲۲

– فهرست مجلات و پایان نامه ها ……………………………………………….. ۱۲۴

– پیوست ها ……………………………………………………………………………. ۱۲۵

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.