بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

عنوان : بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۱۱۶ عدد
توضیحات:

-برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید 

-جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود
فهرست مطالب

فصل اول. ۱

طرح تحقیق. ۱

۱- مقدمه: ۲

۲- بیان مسئله: ۳

۳- ضرورت انجام تحقیق. ۵

۴- فرضیه‌های تحقیق: ۶

۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق. ۷

۶- روش تحقیق: ۷

۱- جامعه آماری: ۷

۲- نمونه گیری: ۸

۳- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق. ۸

۴- پیشینه تحقیق. ۸

۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق: ۹

فصل دوم. ۱۱

پیشینه تحقیق. ۱۱

بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه». ۱۲

۲-۱-۱- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات.. ۱۳

۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه ۱۴

۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان. ۱۵

۲-۱-۴- انواع فیروزه ۱۶

۲-۱-۵- نحوه ساخته شدن فیروزه ۱۸

۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام. ۱۸

۲-۱-۷- معادن فیروزه ۱۹

۲-۱-۸- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی. ۲۶

۲-۱-۹- تراش فیروزه ۲۸

۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده ۳۳

۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه: ۳۴

بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی». ۳۶

۲-۲-۱- تعریف بازاریابی. ۳۷

۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی. ۳۷

۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا ۴۱

۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید. ۴۲

۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید. ۴۵

۲-۲-۶- مفهوم مدرن بازاریابی. ۵۱

۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) 52

۲-۲-۸- جایگاه یابی در بازار ۶۳

فصل سوم. ۶۹

روش تحقیق. ۶۹

۳-۱ نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند: ۷۰

۳-۲ روش تحقیق. ۷۰

منابع وماخذ: ۷۶

فصل چهارم. ۷۷

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷

۴-۱- ویژگیهای پاسخگویان. ۷۸

۴-۱-۱- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای. ۷۸

۴-۱-۲-ویژگیهای فیروزه تراشان. ۷۸

۲-۴- آزمون فرضیه‌ها ۷۹

فصل پنجم. ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱

۵-۱- مقدمه. ۹۲

۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان. ۹۲

۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای». ۹۲

۵-۲-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان». ۹۳

۵-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق. ۹۴

۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول. ۹۴

۵-۳-۲- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم. ۹۵

۵-۳-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم. ۹۸

۵-۳-۴- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم. ۱۰۰

۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم. ۱۰۴

۵-۵- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی. ۱۰۹

منابع. ۱۱۰

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.