بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۲۹  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 110,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۱۴
مقدمه. ۱۵
چکیده. ۱۶
فصل اول.. ۱۸
کلیات تحقیق.. ۱۸
۱-۱  مقدمه. ۱۹
۱-۲- بیان مسئله. ۲۰
۱-۳- اهداف تحقیق: ۲۰
۱-۴-  اهمیت تحقیق: ۲۰
۱-۵- سئوالات تحقیق.. ۲۰
۱-۶-فرضیه ها ۲۱
۱- ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است. ۲۱
۲- برخی از شعرای متقدم از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند. ۲۱
۳- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعار وی زیاد بوده است. ۲۱
۴- مولوی داستان حضرت یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است. ۲۱
۵- سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآن پرداخته است. ۲۱
۶- شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است. ۲۱
۱-۷- کلید واژه ها ۲۱
فصل دوّم. ۲۲
پیشینه تحقیق.. ۲۲
۱-۱- مقدمه. ۲۳
۲-۲ تاریخچه موضوع. ۲۴
۲-۳- پیشینه نظری.. ۲۵
۲-۴- پیشینه عملی(نقد کتاب) ۲۷
۲-۵- ضرورت تحقیق: ۲۷
فصل سوّم. ۲۸
روش تحقیق.. ۲۸
۳-۱-  مقدمه. ۲۹
۳-۲- روش های مورد استفاده در تحقیق.. ۲۹
۳-۳-  فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها ۳۰
۳-۴- جمع آوری داده ها ۳۱
۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۱
فصل چهارم. ۳۳
یافته های تحقیق.. ۳۳
۴-۱- مقدمه. ۳۳
۴-۲- قرآن کتاب آسمانی ما: ۳۴
۴-۳- تعریف ادبیات: ۳۵
فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است. ۳۵
۴-۴- تاثیرات دین اسلام در عرصه ادبیات.. ۳۷
۴-۵- صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران.. ۳۸
۴-۶- حدیث چیست: ۴۰
۴-۶-۱حدیث محبت در ادب فارسی.. ۴۰
فرضیه ۲٫ برخی از شعرای متقدم از آیات و احادیث در شعر خود بهره   گرفته اند. ۴۶
فرضیه ۳٫ میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعار حافظ زیاد بوده است. ۵۴
دام سخت است مگر یار شود لطف خدای.. ۵۴
فرضیه ۴٫ مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است. ۶۱
یوسف: نمونۀ زیبایی.. ۶۲
رویای یوسف.. ۶۳
چاه یوسف.. ۶۴
پیراهن یوسف: ۶۵
نجات یوسف: ۶۵
شیفتگی زلیخا ۶۶
یوسف عزیز پروردگار. ۶۷
(برگردان از همان منبع) ۶۸
شفای چشمان یعقوب.. ۶۸
«…فالقوه علی وجه ابی» (آیه ۹۲ /یوسف) ۶۸
یوسف خواب و خواب گذاری.. ۶۹
علم تعبیر خواب.. ۶۹
یوسف عزیز مصر. ۷۰
چاه و زندان = دنیا ۷۱
دلو= جسم. ۷۱
فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآن پرداخته است. ۷۷
فرضیه۶ : شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده  است. ۸۳
ادبیات: ۸۵
صبح است چشم و چشمک این اختران ببند. ۸۵
ابیات: ۸۵
خوبان جهان ملعبه دست بدانند. ۸۵
ابیات.. ۸۸
جز صبر و سوختن نبود سهم عاشقان. ۸۸
گفتار دوم. ۹۳
این بیت استاد شهریار: ۱۰۱
کار ما چیدن و آئین فلک برچیدن. ۱۰۱
گفتار سوم. ۱۰۴
فصل پنجم. ۱۱۵
بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۵
۵-۱- مقدمه. ۱۱۶
۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۶
۵-۳-   مشکلات تحقیق.. ۱۱۸
۵-۴-  پیشنهادات تحقیق.. ۱۱۸
الف) پیشنهادات به مسئولین محترم. ۱۱۸
ب) پیشنهادات به محققین: ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۰
فهرست منابع و مآخذ: ۱۲۰
پیوست… ۱۲۳
پیوست یک. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش    ۱۲۳
مقدمه
 قرآن بزرگترین یاور و استوارترین پناهگاه برای همه ی نویسندگان و شاعران اسلامی بوده است حتی کسانی هم که اندیشه ای ناهمسو با اسلام داشته اند به این ریسمان خدایی چنگ زده- اند و در پس این دژ استوار، پناه گرفته اند، اگر چه اینان از این تمسک طرفی برنبسته بلکه در تیرگی ها فرو رفته اند که:«من یهدالله فهو المهتدی و من یضلل فأولئک هم الخاسرون» (آیه ی ۱۷۸/اعراف) و کلام مولانا هم به  معنی این آیه اشاره دارد:
در بنی فرمود کاین قرآن ز دل  
                                                                                  هادی  بعضی و بعضی را مضل       
قرآن برای مسلمانان نیز هم زبان دل است و هم ترجمان اعتقاد و پشتیبان آن تقدیسی را متداعی می کند که هم آرام بخش است و هم شکوهمند، شکوهی معنوی که همه را به سکوت وا- می دارد، «اذا قرﺉ القرآن فاستمعوا  له و انصتوا» (آیه ی۲۰۴ / اعراف) و آرامشی که نتیجه هدایت و ایمان است، «هدی للناس و بنیات من الهدی و الفرقان» (آیه ی ۱۸۵/بقره ) به علاوه مضامین قرآنی بخش عمده ای از عاطفه ی جمعی همه ی مسلمانان را به خود اختصاص داده است.
 رشته استواری است که میان آنان پیوند برادری ایجاد کرده، هم ضامن بقا و دوام خود است و هم جاودانگی اعتقادات اسلامی را تضمین می کند. این ویژگی همان عنایت الهی است که مانع هر گونه تحریف و تغییر احکام و قرآن نیز هست.
زبان فارسی از زبان های عمده ی بهره دهنده به فرهنگ اسلامی و بهره برنده از معارف انسان ساز قرآنی است از این رو دانستن قرآن و حدیث و درک معانی و مضامین والای آن لازم   می نموده و پیوسته مورد نظر مردم به ویژه ادب دوستان و منتقدان بوده است.
بدین ترتیب ما بر آن شدیم تا پژوهشی درباره ی نقش قرآن و حدیث در ادب فارسی، داشته باشیم.
چکیده
        خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.
هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدایت بشر نقش به سزایی دارند، است.  
برای این منظور ما در این تحقیق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و برای این که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم.
در این تحقیق با توجه به پرسشنامه ای که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی  مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به بررسی میزان آشنایی آن ها با مفهوم قرآن و حدیث و نقش آن ها در ادبیات فارسی پرداختیم و پس از مشاهده- ی پاسخ نامه ها نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودار هایی برای هر سوال به صورت مجزا نشان دادیم و پی بردیم که هر دو گروه آماری نتایج یکسانی داشتند.
 

دیدگاه خود را به ما بگویید.