بررسی جامعه شناسی و ادبیات

عنوان مقاله: بررسی جامعه شناسی و ادبیات
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۳۱۱ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 150,000 – پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فهرست ۲
چکیده ۴
فصل اول ۵
معرفی رویکرد جامعه‌شناسی ۵
پیوندهای جامعه و ادبیات در نگاه نخستین ۶
چشم‌انداز تاریخی جامعه‌شناسی ادبیات ۸
هنر و جامعه: همزادان دیروز ۸
پیشینه‌ی گره خوردگی مطالعات ادبی با مسائل اجتماعی ۹
تکوین و تکامل جامعه‌شناسی ادبیات ۱۴
تأثیرها و امتزاج‌های جامعه‌شناسی ادبیات ۱۸
از نظریه‌ی ادبی جامعه‌شناختی تا جامعه‌شناسی نظریه‌های ادبی ۲۳
مارکسیسم و جامعه‌شناسی ادبیات ۲۴
مارکسیسم و نظریه‌ی ادبی ۲۶
مارکس و انگلس سرچشمه‌هایی پویان ۳۰
چند مفهـوم کلیـدی ۳۲
ج ـ تعهد و التزام ۳۷
د ـ رابطه‌ی دیالکتیکی هنر و جامعه ۳۹
جامعه و نویسنده ۴۲
روح زمانه  و ذوق عمومی: ۴۲
نویسنده و روح زمانه: ۴۶
اثرپذیری جامعه از ادبیات: ۴۷
پیوند جامعه و ادبیات دربوته‌ی نقد: ۴۹
هـ ـ ایدئولوژی ۵۱
و ـ هژمونی ۵۷
معرفی سه شخصیت شاخص در نقد جامعه‌شناسی ۶۱
ب) لوسین گلدمن و ساختارگرایی تکوینی ۶۵
ج ـ میخائیل باختین و منطق گفت و گویی ۷۳
پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌های فصل اول ۸۱
بسی خون به طشت طلا، رنگ خورد ۹۳
سیاووش‌ها     کشت       افراسیاب ۹۳
فصل دوم ۹۳
نقد جامعه شناختی سووشون ۹۳
پیش درآمد ۹۴
ب. بناهای تاریخی ۱۰۳
ج. باغ‌ها و تفریح‌گاه‌ها: ۱۰۷
از  آن  سموم که از طرف بوستان بگذشت ۱۰۷
عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی ۱۰۷
بخش دوم: روایتی پویان از جامعه‌ای در حال گذار و دگرگونی ۱۲۵
بخش سوم: تأمل و داوری راوی در روایت جامعه ۱۴۱
الف) زری نزدیک‌ترین شخص به راوی: ۱۴۲
ب) شخصیت‌ها و طبقات اجتماعی وصف شده در سووشون: ۱۴۶
ج) جایگاه اجتماعی نویسنده ۱۵۴
  1. نسبت موقعیت اجتماعی رمان با زمان ۱۶۷
د) تعارض نقش آفرینی در خانواده و جامعه: ۱۷۰
بخش چهارم: تأمل در نسبت رمان و جامعه ۱۷۶
یادداشت‌ها و پی‌نوشت‌های فصل دوم ۲۲۵
فصل سوم ۲۴۱
معرفی رویکرد فمنیسم ۲۴۱
رویکرد فمنیستی نقد ادبی ۲۴۲
فمنیسم‌ در قلمرو نقد ادبی‌ ۲۵۱
بخش‌ بندی‌ نقد فمنیستی‌ ۲۵۷
پی‌ نوشت‌ها و یادداشت‌های فصل سوم ۲۶۳
فصل چهارم ۲۶۶
نقد فمنیستی سووشون ۲۶۶
سووشون ۲۶۷
ب) روایت نقادانه ۲۷۴
پیوست ۲۹۴
خلاصه‌ی سووشون ۲۹۵
دیباچـه ۲۹۹
منابع و مآخذ ۳۰۲
Abstract 309
چکیده
نقد جامعه‌شناسی برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌آید، تنها بررسی تأثیر مستقیم رخدادهای اجتماعی مشخصی بر ادبیات یک دوره نیست و برخلاف بسیاری مکاتب دیگر نمی‌توان یک مقطع معین تاریخی و یک محدوده‌ی مشخص جغرافیایی و فرهنگی برای آن درنظر گرفت. بلکه در طول سال‌ها افت و خیزهای فراوانی را پشت سرگذاشته و با جریان‌های بسیار در پیوسته است.
یکی از مهم‌ترین این جریان‌ها که پیوندی گسست‌ناپذیر با جامعه‌شناسی دارد، نقد فمنیستی است. بسیاری از منتقدان، فمنیسم را شاخه‌ای از نقد جامعه‌شناسی می‌دانند که در آن به جامعه از رهگذر امکانات و شرایطی می‌نگرد که همواره از زنان دریغ داشته شده است.
این رساله ابتدا به معرفی مشروح رویکرد جامعه‌شناسی می‌پردازد و ویژگی‌های اصلی آن را جست و جو می‌کند و مهم‌ترین گرایش‌های این گونه‌ی نقد ادبی را معرفی می‌کند. فصل دوم رمان سووشون را براساس شیوه‌های این رویکرد تحلیل می‌کند و مناسبات سووشون را با جامعه‌ای که در آن شکل گرفته و نیز جامعه‌ای که روایتش می‌کند مورد کنکاش قرار می‌دهد. در فصل سوم از رویکرد فمنیستی و نقد ادبی سخن می‌رود و در فصل پایانی سووشون از چشم‌انداز این رویکرد نوآیین و در حال شکل‌گیری بررسی می‌شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.