بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته

عنوان مقاله: بررسی تهیه متن های آموزش واژه براساس نظریه حوزه های معنایی ویژه غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲۰۱  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 130,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه:.. ۱۳
۱-۲ . بیان موضوع:.. ۱۳
۱-۳٫ هدف تحقیق و اهمیت آن:.. ۱۴
۱-۴ . سوالات و فرضیه های تحقیق:.. ۱۵
سوالهای تحقیق:.. ۱۵
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:.. ۱۵
۱-۵ . مفاهیم:.. ۱۶
۱-۵-۱٫ واژه:.. ۱۶
۱-۵-۲٫ آموزش (تدریس):.. ۱۷
۱-۵-۳ ۰نظریه آموزش (تدریس):.. ۱۸
۱-۵-۴ . یادگیری.. ۱۹
۱-۵-۵ . رابطه‌ی تدریس (آموزش) و یادگیری:.. ۲۰
۱-۵-۶ . مقایسه آموزش با یادگیری:.. ۲۰
۱-۵-۷ . حوزه‌های معنایی.. ۲۱
۱- ۵- ۸ ۰خلاصه.. ۲۲
فصل دوم.. ۲۳
مطالعات پیشین.. ۲۳
۲-۱٫ اهمیت واژه و مطالعات انجام شده در زمینه ی آموزش واژه  :   ۲۴
۲-۲٫ فرایندهای واژه سازی :.. ۲۶
۲-۲-۱٫ انواع فرایندهای واژه سازی:.. ۲۶
۲-۳ . انواع واژه.. ۳۱
۲-۴-۲٫ دلایل بی توجهی به آموزش لغت (واژه ) در گذشته:.. ۳۶
۲-۶٫ اصول اساسی در آموزش زبان :.. ۴۳
۲-۷٫راهکارهای یادگیری و یاد آوری :.. ۴۴
۲-۷-۱٫ انواع راهکارهای یادگیری :.. ۴۵
۲-۸٫ عوامل درون واژه ایمؤثر بر یادگیری واژه :.. ۴۶
۲-۹٫ انواع راهکارهای یادگیری واژه :.. ۴۶
۲-۹-۱- راهکارهای مبتنی بر تکرار واژه  معنای واژه :.. ۴۷
۲-۹-۲- راهکارهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل ویژگی واژه :.. ۴۸
۲-۹-۳- راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل ساده :.. ۴۹
۲-۹-۴- راهکارهای مبتنی بر شرح و تفصیل پیچیده :.. ۴۹
۲-۱۱- آموزش واژه:.. ۵۱
۲-۱۲- روش‌های آموزش واژه.. ۵۱
۲-۱۲-۱ – روش مستقیم و غیر مستقیم.. ۵۲
۲-۱۲-۱-۱-روش مستقیم :.. ۵۳
۲-۱۲-۱-۱-۱- آموزش راهکارها:.. ۵۳
۲- ۱۲ -۱- ۱- ۲- گسترش واژه ها + آموزش صریح :.. ۵۳
۲- ۱۲ -۱- ۱-۳- فعالیت های کلاس :.. ۵۴
۲-۱۲-۱-۲- روش غیر مستقیم :.. ۵۴
۲-۱۲- ۱- ۲- ۱- متن به تنها یی :.. ۵۴
۲-۱۲-۲-۱-فعالیت ها ی برنامه ر یزی نشده :.. ۵۴
۲-۱۲- ۲-۲ – فعالیت ها ی برنامه ر یزی شده : روش ها ی آموزش واژه   ۵۵
۲-۱۲-۲-۲-۱- آموزش واژگان غیر فعال.. ۵۵
۲-۱۲-۲- ۲-۱-۱-تکرار.. ۵۶
۲-۱۲-۲-۲-۱-۲- روش‌های جفت پیوسته.. ۵۶
۲-۱۲-۲-۲-۱-۳- فهرست واژه.. ۵۷
۲-۱۲-۲-۲- ۱-۴-روش واژه کلیدی.. ۵۸
۲-۱۲-۲-۲-۱-۵-روش ترجمه.. ۶۰
۲-۱۲-۲-۲-۱-۶- آموزش با کمک روابط واژگانی.. ۶۱
۲-۱۲-۲-۲-۱-۷- ارائه تصویر.. ۶۲
۲-۱۲-۲-۲-۱-۸-  اجرای نمایش.. ۶۳
۲-۱۲-۲-۲-۱-۹- خانواده‌های واژگانی.. ۶۳
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰ روش ها ی معنا یی :.. ۶۳
۲-۱۲- ۲-۲- ۱-۱۰-۱- روش حوزه‌ معنایی.. ۶۳
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۲- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های معنایی.. ۶۵
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۱- روش شاگرد محوری: دفترچه واژگانی.. ۶۶
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۲- کاربرد فرهنگها.. ۶۷
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۳-یادگیری واژه از طریق بافت.. ۶۷
۲-۱۲-۲-۲-۲- آموزش واژگان فعال.. ۶۹
۲-۱۲-۲-۲-۲-۱- روش سلسه مورسیا و روزن ویگ.. ۷۰
۲-۱۲-۲-۲-۲-۲- روش پیجین سازی.. ۷۱
۲-۱۲-۲-۲-۲-۳- روش لوکاس.. ۷۲
۲-۱۳- تعداد واژه:.. ۷۲
۲-۱۴انتخاب واژه:.. ۷۳
۲-۱۵- معیارهای انتخاب واژه:.. ۷۴
۲-۱۶- ارائه‌ی واژه:.. ۷۶
۲-۱۷- وسایل کمک آموزش دیداری و یادگیری:.. ۷۷
۲-۱۸- ملاحظات معنی شناختی:.. ۷۸
۲-۱۸-۱- معنی شناسی ساختاری:.. ۷۸
۲-۱۸-۲- حوزه‌های معنایی:.. ۷۹
۲-۱۸-۳- انواع حوزه‌های معنایی:.. ۸۰
۱- ارتباط واژه با یک عمل یا فرایند خاص:.. ۸۰
۲- واژه‌های مرتبط معنایی: واژه‌هایی که به لحاظ معنایی به یکدیگر شباهت دارند در یک طبقه‌ی واحد قرار می‌گیرند مانند زیبا، قشنگ و خوشگل.   ۸۱
۳- واژه‌های مربوط به یک مقیاس ویژه: واژه‌های مربوط به یک مقیاس که نشان دهنده‌ی تفاوت میان درجه‌های آن می‌باشد در یک طبقه قرار می‌گیرند مانند عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و بد… ۸۱
۴- واژه‌های مشتق:.. ۸۱
۵- واژه‌های مشابه دستوری و مشابه به مفهومی:.. ۸۱
۶- واژه‌های جفت :.. ۸۱
۷- واژه‌های هم سبک :.. ۸۱
۸- واژه‌های ارتباط دهنده‌ی اجزای کلام :.. ۸۱
۹- واژه‌های چند معنا :.. ۸۱
۱۰- شباهت سبکی بین واژه‌ها :.. ۸۲
۱۱- واژه‌های مرتبط موضوعی :.. ۸۲
۲-۱۸-۴- روابط معنایی :.. ۸۲
۲-۱۸-۴-۱- هم معنایی :.. ۸۲
۲-۱۸-۴-۲- شمول معنایی:.. ۸۲
۲-۱۸-۴-۳-با هم آیی (همایندی):.. ۸۳
۲-۱۸-۴-۴- رابطه جزء – کل :.. ۸۳
۲-۱۸-۴-۵- تباین معنایی :.. ۸۴
۱- تباین خطی:.. ۸۴
۲- تباین معنایی :.. ۸۴
۲-۱۸-۴-۶- تقابل معنایی :.. ۸۴
۱- تقابل مکمل :.. ۸۴
۲- تقابل مدرج:.. ۸۴
۳- تقابل دو سویه:.. ۸۴
۲-۱۹- ملاحظات روان شناختی زبان :.. ۸۵
۲-۱۹-۱- حافظه :.. ۸۶
۲-۱۹-۱-۱- انواع حافظه :.. ۸۶
۲-۱۹-۱-۱-۱- حافظه کوتاه مدت :.. ۸۶
۲-۱۹-۱-۱-۲- حافظه دراز مدت (بلند مدت).. ۸۷
۲-۱۹-۱-۱-۳- حافظه معنا شناختی :.. ۸۸
۲-۲۰- واژگان:.. ۸۹
۲-۲۰-۱- واژگان ذهنی:.. ۸۹
۲-۲۰-۲- سازماندهی واژگان ذهنی :.. ۹۰
۱- خطاهای گفتاری :.. ۹۱
۲- آزمایش تداعی واژه‌ها :.. ۹۱
۲-۲۰-۳- اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی.. ۹۲
۱- اطلاعات آوایی :.. ۹۲
۲- اطلاعات دستوری :.. ۹۲
۳- معنا :.. ۹۲
۲-۲۱- اصول آموزش واژه :.. ۹۳
۲-۲۲ ۰خلاصه.. ۹۶
فصل سوم.. ۹۷
تهیه و تدوین متن های آموزش واژه.. ۹۷
۱-۳ ۰مقدمه.. ۹۸
۳-۲٫ نحوه ی انتخاب واحد های درسی، واژه ها و ساختارها.. ۹۸
۳-۲-۱٫ چگونگی انتخاب عنوان واحدهای درسی:.. ۹۸
۳-۲-۲٫ نحوه ی انتخاب ساختارها.. ۹۸
۳-۳٫ ملاحظات کلی:.. ۹۹
۳-۳-۱٫ اطلاعات مربوط به زبان آموز :.. ۱۰۰
۳-۳-۲٫ اطلاعات مربوط به شرح درس :.. ۱۰۱
۳-۳-۳٫اطلاعات آموزشی:.. ۱۰۱
۳-۴٫ ساختار کلی واحدهای درسی.. ۱۰۱
۳-۴-۱٫ مرحله پیش از خواندن:.. ۱۰۲
۳-۴-۱-۱٫ تصویر: در آموزش واژه استفاده از تصویر دارای اهمیت به سزایی است به طوری که افرادی چون تیلر(۱۹۹۰ ،۱۶) به کار گیری تصویر محرک دیداری و غیر کلاسی را به عنوان یکی از راه های معرفی و ارائه واژه های جدید به زبان آموز می دانند. از این رو سعی شده در ابتدای واحدهای درسی بر آموزش بعضی از واژه های عینی از تصویر استفاده شود… ۱۰۳
۳-۴-۱-۲٫ پرسش:.. ۱۰۳
۳-۴-۲٫ مرحله خواندن:.. ۱۰۴
۳-۴-۳٫ مرحله پس از خواندن:.. ۱۰۴
۳-۴-۳-۱٫ سؤال های درک مطلب :.. ۱۰۵
۳-۴-۳-۲٫ تمرین کاربرد واژه :.. ۱۰۵
۳-۴-۳-۳٫ تمرین با هم آیی (همایندی) :.. ۱۰۶
۳-۴-۳-۴٫ تمرین تطبیقی:.. ۱۰۶
۳-۴-۳-۵٫ تمرین واژه های مترادف و متضاد:.. ۱۰۷
۳-۴-۳-۶٫ متن های خواندن:.. ۱۰۷
۳-۴-۳-۷٫ تمرین شبکه واژگانی:.. ۱۰۷
۳-۴-۳-۸٫ تمرین گروهی:.. ۱۰۷
۳-۴-۳-۹٫ تمرین های تصویری:.. ۱۰۸
۳-۴-۳-۱۰٫ تکلیف:.. ۱۰۸
۳-۴-۳-۱۱٫ تمرین مربوط به مراحل انجام یک کار:.. ۱۰۸
۳-۴-۳-۱۲٫ تمرین های دیگر:.. ۱۰۹
۳- ۵ ۰  خلاصه.. ۱۰۹
فصل چهارم.. ۱۱۰
متن های آموزش واژه.. ۱۱۰
۴- ۱ – سهراب سپهری.. ۱۱۱
۱- مرحله پیش از خواندن.. ۱۱۱
الف – تصویر.. ۱۱۱
ب- پرسش.. ۱۱۲
مرحله خواندن : ۱۱۲
ب- متن زیر را با دقت بخوانید… ۱۱۳
۳- مرحله پس از خواندن : تمرین ها و فعالیت های کلاسی.. ۱۱۳
تمرین ۱) سؤال های درک مطلب:.. ۱۱۳
تمرین ۲) جمله ها یا تعریف های سمت راست،‌ کدام یک از واژه ها یا عبارتهای سمت چپ را توصیف می کند؟.. ۱۱۴
تمرین ۳) با استفاده از واژه های زیر، جاهای خالی جمله ها را پر کنید.   ۱۱۴
تمرین۴) واژه های مترادف :.. ۱۱۴
تمرین ۵) واژه های متضاد:.. ۱۱۵
تمرین ۶) واژه هایی از ستون «‌الف» را به واژه هایی از ستون «ب» مرتبط سازید… ۱۱۵
تمرین ۷)‌ تمرین گروهی :.. ۱۱۵
تمرین ۸) تکلیف.. ۱۱۶
۴-۲- گل آقا ۱۱۷
۱- مرحله پیش از خواندن.. ۱۱۷
الف – تصویر.. ۱۱۷
ب- پرسش.. ۱۱۸
۲- مرحله خواندن.. ۱۱۸
۳-مرحله پس از خواندن : تمرین ها و فعالیت های کلاسی.. ۱۱۹
تمرین ۱) سوال های درک مطلب.. ۱۱۹
تمرین ۲) جمله ها یا تعریف های سمت راست ،‌کدام یک از واژه ها یا عبارت های سمت چپ را توصیف می کند؟.. ۱۲۰
تمرین ۳) جاهای خالی جمله ها را با استفاده از واژه های زیر , پر کنید … ۱۲۰
تمرین ۴) واژه های مترادف:.. ۱۲۰
تمرین ۵) واژه های متضاد :‌.. ۱۲۱
تمرین ۶) تمرین همایندی:.. ۱۲۱
تمرین ۷) تمرین گروهی :.. ۱۲۲
تمرین ۸) تکلیف :.. ۱۲۲
۲  – دو یا سه پاراگراف در مورد طنز بنویسید… ۱۲۲
۴-۳- چغازنبیل.. ۱۲۳
۱ـ فعالیت‌های پیش از خواندن:.. ۱۲۳
الف: تصویر.. ۱۲۳
ب: پرسش.. ۱۲۵
۲ـ مرحله خواندن:.. ۱۲۵
۳ـ مرحله پس از خواندن: تمرین‌ها و فعالیت‌های کلاسی.. ۱۲۶
تمرین ۱) سؤال‌های درک مطلب:.. ۱۲۶
تمرین ۲) جمله‌ها یا تعریف‌های سمت راست، کدام یک از واژه‌ها یا عبارت‌های سمت چپ را توصیف می‌کنند؟.. ۱۲۷
تمرین ۳) با استفاده از واژه‌های زیر، جاهای خالی جمله‌ها را پرکنید.   ۱۲۷
تمرین ۴) واژه‌های متضاد:.. ۱۲۷
تمرین ۵) تمرین همایندی… ۱۲۸
تمرین ۶) واژه‌های مترادف.. ۱۲۸
تمرین ۷) تمرین گروهی:.. ۱۲۸
تمرین ۸) تکلیف:.. ۱۲۸
۴-۴- زبان آموزی میمون‌ها.. ۱۲۹
۲ـ مرحله خواندن:.. ۱۲۹
سرگذشت گوا.. ۱۳۲
سوال‌های درک مطلب:.. ۱۳۳
تمرین پس از خواندن متن:.. ۱۳۳
۴ـ ۵-  پست.. ۱۳۵
۳ـ مرحله پس از خواندن: تمرین‌ها و فعالیت‌های کلاسی.. ۱۳۷
گذاشتن نامه در پاکت.. ۱۴۰
۴-۶-  سال نو.. ۱۴۲
۴-۷- فرودگاه.. ۱۵۱
۴-۸- طلای سرخ ایران.. ۱۵۸
قیمت های داخلی و خارجی.. ۱۵۹
۴-۹- جهانگردی چیست؟ جهانگرد کیست؟.. ۱۶۳
۴-۱۰- بوی خوش چای.. ۱۶۹
۴-۱۱ ۰ خلاصه.. ۱۷۴
فصل پنجم :.. ۱۷۵
خلاصه ونتیجه.. ۱۷۵
۵-۱٫  خلاصه و نتیجه :.. ۱۷۶
۵-۰۲موضوعات پیشنهادی.. ۱۷۹
منابع.. ۱۸۰
منابع فارسی:.. ۱۸۰
منابع انگلیسی: ۱۸۲
واژه نامه. ۱۹۱
Abstract 198
۱-۱- مقدمه:
کشور پهناور ایران دارای فرهنگی و تمدن غنی به وسعت تاریخ است و از این جهت مایه ی فخر و مبا هات همه ی ایرانیان می باشد . بسیاری از خارجیان از دیر باز در پی آشنایی با این مرز و بوم و فرهنک و تمدن خاص آن بوده, و در این راه اقدام به یادگیری زبان فارسی نموده اند چرا که زبان آیینه ی فرهنگ است و بدون آشنایی با زبان بهره جستن از چشمه زلال فرهنگ میسر نخواهد بود .
در این میان وظیفه ی ایرانیان میهن پرست اشاعه فرهنگ و تمدن ایران و تلاش در جهت ترویج هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و هموار نمودن راه برای آموزش هرچه بهتر آن است .هر چند در سال های گذشته در زمینه ی آموزش علمی این زبان تحقیقاتی صورت گرفته ولی با  وجود این کمبود هایی نیز در این زمینه احساس می شود . از آنجا که آموزش واژه یکی از مهمترین بخش های آموزش زبان دوم / خارجی محسوب می گردد و بدون آگاهی از واژه ها زبان آموز توانایی برقراری ارتباط  معنی دار با هل زبان را نخواهد داشت نگارنده دراین پایان نامه بر آن است به تهیه ی متن های آموزش واژه بر اساس حوزه معنایی ویژه ی غیر فارسی زبانان سطح پیشرفته بپردازد .

دیدگاه خود را به ما بگویید.