نقد ادبی

عنوان مقاله: بررسی نقد ادبی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴۷۹  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 170,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

تقدیم ۷
سپاسگزاری ۸
چکیده ۹
مقدّمه۱۰
اهمیّت تحقیق۱۲
اهداف تحقیق۱۲
روش تحقیق۱۳
پیشینه ی تحقیق۱۳
فصل اوّل : تعریف نقد
۱-۱ نقد چیست ۱۴
۲-۱ نقد ادبی۱۷
۳-۱ نقد ادبی ایران و جهان۱۹
پی نوشت های فصل اوّل۲۹
فصل دوّم : معرّفی قیصر امین پور
۱-۲ زندگی نامه ی قیصر امین پور۳۰
۲-۲ دوره ی اوّل شاعری قیصر ( دهه ی اوّل ۳۳
۳-۲ دوره ی دوّم شاعری قیصر ( دهه ی دوّم ۵۵
۴-۲ دوران سوّم شاعری قیصر ( دهه ی سوّم ۶۳
۵-۲ دوران کمال شاعر۶۹
۶-۲ اوضاع سیاسی و اجتماعی در دهه ی اوّل۷۶
۷-۲ تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی بر ادبیّات۸۰
۸-۲ شعر مقاومت و ویژگی های آن ۸۴
۹-۲ قیصر و شعر مقاومت۹۱
۱۰-۲شعر آیینی و ویژگی های آن۹۷
۱۱-۲ قیصر و شعر آیینی ۱۰۱
۱۲-۲ تحوّل در شعر قیصر ۱۰۸
۱۳-۲ تحوّل در قالب و فرم ( فضای بیرونی شعر ) ۱۱۳
۱۴-۲ تحوّل در محتوا و مضمون ( فضای درونی شهر ) ۱۲۳
پی نوشت های فصل دوّم ۱۳۳
فصل سوّم : ویژگی های سبکی شاعر
۱-۳ لغات و ترکیبات ۱۳۴
۲-۳ کنایه ها و اصلاحات عامیانه در شعر ۱۹۲
۳-۳ طنزهای با محتوا ۲۰۹
۴-۳ گوناگونی موضوعات ۲۲۰
۵-۳ مضمون بکر ۲۷۳
۶-۳ وزن ریتمیک در شعر ۲۸۹
۷-۳ استفاده از قالب های مُدرن ۲۹۳
۸-۳ استفاده از آیات و روایات ۳۰۰
۹-۳ نحوه ی نگرش ۳۰۹
۱۰-۳ نوستالوژی در شعر قیصر ۳۱۶
۱۱-۳ اگزیستانسیالیستی دینی در شعر قیصر ۳۲۵
۱۲-۳ عینیّت و ذهنیّت در شعر قیصر ۳۳۲
پی نوشت های فصل سوّم ۳۳۸
فصل چهارم : صور خیال در شعر قیصر
۱-۴ استعاره و تشبیه در شعر قیصر ۳۳۹
۲-۴ تکرار در شعر قیصر ۳۴۸
۳-۴ تکرار در مجموعه ی تنفّس صبح و در کوچه آفتاب ۳۴۸
۴-۴ تکرار در مجموعه ی آینه های ناگهان ۳۵۲
۵-۴ تکرار در مجموعه ی گلهای ۳۶۳
۶-۴- تکرار در مجموعه ی دستور زبان عشق ۳۶۸
۷-۴ تکرار آوایی در شعر قیصر ۳۷۱
۸-۴ ایهام و لکنت آرایی ایهام در شعر قیصر ۳۷۹
۹-۴ تضمین در شعر قیصر ۳۹۹
۱۰-۴ عنصر رنگ آمیزی در شعر قیصر ۴۰۷
پی نوشت های فصل چهارم ۴۲۸
فصل پنجم : مقایسه ی شعر قیصر با سهراب
۱-۵ سهراب سپهری ۴۲۹
۲-۵ اختلاف اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب ۴۳۶
۳-۵ اشتراک اساسی در محتوای شعر قیصر و سهراب ۴۴۷
۴-۵ مقایسه ی کاربرد وزن در اشعار سهراب و قیصر ۴۵۱
۵- ۵ مشترکات در حوزه ی زبان قیصر و سهراب ۴۵۹
۶-۵ اشتراک مضامین در اشعار قیصر و معاصرانش ۴۶۳
پی نوشت های فصل پنجم ۴۷۱
نتیجه گیری ۴۷۳
فهرست منابع  ۴۷۴
فهرست مقاله ها ۴۷۵
پیوست ها
چکیده ی انگلیسی پایان نامه
چکیده
این مجموعه شامل مطالبی پیرامون زندگی دکتر قیصر امین پور و تحوّلات اجتماعی در سه دهه ی شعر ایشان ( ۱۳۶۴-۱۳۵۷ ) ، ( ۱۳۷۵-۱۳۶۴ ) ، ( ۱۳۸۵-۱۳۸۰ ) مورد بحث و برّرسی قرار گرفته است هدف از این تحقیق : شناخت افکار ایدئولوژیکی شاعر ، آشنایی با تعهّدات اخلاقی و اجتماعی ، مردم گرایی و انسان گرایی شاعر ، احتراز شاعر از گروه ها و دسته های دوره ای شناخت ، شخصیّت علمی و آکادمیک ایشان به عنوان استاد دانشگاه و نگاهی به بُعد روان شناسی شاعر در سرودن هر اثر می باشد .
روش تحقیق برای رسیدن به هدف مورد نظر ، گردآوری فیش ، مطالعات کتابخانه ای و کاربرد اینترنت همراه با روش توصیف و کاربرد می باشد .
طبق تحقیقات انجام شده قیصر شاعری هم درد است که از میان توده ی مردم ظهور می کند امّا هیچگاه توده ای نمی شود . قدرت اعتراض و شکایت شاعر و شیوه ی روایی گری او در رساندن اخبار جنگ                  شایسته ی تحسین است .
او خود فرزند جنگ بود و تنها دیده ها را می سُرود نه شنیده ها را .
او از ابتدا شاعر انقلاب و دفاع مقدّس بود و در میانه ی عمر تبدیل به شاعری از جنس مردم گشت و سرانجام به دنبال خویشتن خویش می گشت تا نیمه ی پنهای خویش را کشف و جوابی برای سؤال های فلسفی خویش بیاید و سرانجام از دور ، دستی بر آتش رساند و عارفی عاشق گونه در لباس عرفانی ظاهر شد . او بی تفاوت بود ، بی تفاوت به زر و زور ، بی تفاوت به ریاکاری و نمایش مردم و بی تفاوت به خودش .          آن زمان که خود را شناخت خود را به خدایش باخت و با هجرت از این دنیا ساخت .
 
 
 
مقدّمه
به نام آن خدائی که شعور را در وجود انسان نهاد تا گوهر شعر را بیابد و آویزه ی وجود خویش نماید . هر آینه شعر و شاعری در میان جوامع مختلف مایه ی آرامش روح و روان است تا آنجا که شعرا را دنباله رو انبیاء معرّفی نموده اند .
اینک نیز با استعانت از خداوند متعال ، دستی از آستین بیرون آورده و گذری بر کوچه های شعر معاصر زده ایم ، کوچه هایی که چندی است با آب و جاروی احساسات و عواطف آراستگی خاصّی پیدا کرده است .
یکی از آراستگان ادبیّات معاصر دکتر قیصر امین پور است که سرآمد شاعران معاصر و نماینده ی ادبیّات دفاع مقدّس است در این کتاب سعی بر این است طبق ضرورت، چشم اندازی بر زیبایی شناسی ،                 روان شناسی ، جنبه های اخلاقی و اجتماعی شعر داشته باشیم تا پاسخی باشد برای نیازمندان شعر و ادب تا طَرفی بربندند و در راه نمانند .

دیدگاه خود را به ما بگویید.