بررسی وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی)

عنوان مقاله: بررسی وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار (طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی)
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۳۰۳  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

فهرست.. ۱۸۳
فصل اول. ۱۹۱
کلیات پژوهش.. ۱۹۱
۱ـ۱ـ پیش گفتار. ۱۹۲
۱ـ۲ـ تعریف موضوع. ۱۹۲
۱ـ۳ـ ضرورت و سابقهٴ پژوهش.. ۱۹۳
۱ـ۴ـ هدفهای پژوهش.. ۱۹۴
۱ـ۵ـ پرسشهای اصلی پژوهش.. ۱۹۴
۱ـ۶ـ فرضیه ها ۱۹۵
۱ـ۷ـ روش انجام پژوهش.. ۱۹۵
۱ـ۸ـ چارچوب نظری.. ۱۹۶
۱ـ۸ـ۱ـ نظریهٴ حاکمیت و مرجع گزینی. ۱۹۶
۱ـ۸ـ۱ـ۱ـ نظریهٴ ایکس تیره ۲۰۱
۱ـ۸ـ۱ـ۱ـ۱ـ برخی از مزایای نحو ایکس تیره ۲۰۱
۱ـ۸ـ۱ـ۱ـ۲ـ قواعد نظریه ایکس تیره ۲۰۲
۱-۸-۲- گروه تصریفی. ۲۰۴
نمودار ۱-۸ : نمودار جملهٴ سادهٴ انگلیسی طبق نظریهٴ حاکمیت و مرجع گزینی (دبیر مقدم، همان، ۴۲۶) ۲۱۴
۱ـ۹ـ تعریف اصطلاحات.. ۲۱۴
۱ـ۹ـ۱ـ وند ۲۱۵
۱ـ۹ـ۲ـ وند افزایی. ۲۱۵
۱-۹-۳- ستاک فعلی. ۲۱۵
۱ـ۹ـ۴ـ زبان فارسی معیار. ۲۱۵
۱-۹-۴-۱- زبان فارسی نوشتاری  معیار. ۲۱۵
۱-۹-۴-۲- زبان فارسی گفتاری معیار. ۲۱۶
۱-۱۰- ساختار پژوهش.. ۲۱۶
فصل دوم ۲۱۸
پیشینه پژوهش.. ۲۱۸
۲-۱-پیش گفتار. ۲۱۹
۲-۲- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب.. ۲۱۹
۲-۲-۱- ساختواژه در مکتب ساختگرایی. ۲۲۰
۲-۲-۲-ساختواژه در مکتب زایشی. ۲۲۲
۲-۲-۲-۱ ساختواژه در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی. ۲۲۳
۲-۳- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینه ساختواژه ۲۲۴
۲-۳-۲- هله (۱۹۷۳) ۲۲۵
۲-۳-۳- لیبر (۱۹۸۰) ۲۲۶
۲-۳-۴- ویلیامز (۱۹۸۱) ۲۲۷
۲-۳-۵- کیپارسکی (۱۹۸۲) ۲۲۸
۲ – ۳- ۶ – سلکرک (۱۹۸۲) ۲۲۸
۲ – ۳ – ۷ – بائر (۱۹۸۳) ۲۳۰
۲ – ۳ – ۸ – متیوس )۱۹۹۱) ۲۳۲
۲ – ۳ – ۹ – کریستال (۱۹۹۲) ۲۳۲
۲ – ۳ – ۱۰ – کاتامبا (۱۹۹۳) ۲۳۳
۲ – ۳ – ۱۱ – کریستال ( ۱۹۹۷ ) ۲۳۴
۲ – ۴ – مطالعات ایرانیان در زمینهٴ ساختواژه ۲۳۴
۲ – ۴ – ۱ – پژوهشهای سنتی. ۲۳۴
۲ – ۴ – ۱ – ۱ – ابن سینا ( قرن چهاردهم) ۲۳۴
۲ – ۴ – ۱ –  ۲- شمس قیس رازی ( قرن هفتم ) ۲۳۵
۲ – ۴ – ۱ – ۳ – میرزا حبیب اصفهانی ( اوایل قرن چهاردهم ) ۲۳۵
۲ – ۴ – ۱ – ۴ – پنج استاد ( ۱۳۶۳ ) ۲۳۵
۲ – ۴ – ۱ – ۵ – خانلری ( ۱۳۶۳ ) ۲۳۶
۲ – ۴ – ۱ – ۶ – انوری و گیوی ( ۱۳۶۳ ) ۲۳۶
۲ – ۴ – ۱ – ۷ – خلیلی ( ۱۳۷۱ ) ۲۳۶
۲ – ۴ – ۱ – ۸ – نوبهار ( ۱۳۷۲ ) ۲۳۶
۲ – ۴ – ۱ – ۹ – میرزایی ( ۱۳۷۲ ) ۲۳۷
۲ – ۴ – ۱ – ۱۰ – مقربی ( ۱۳۷۲ ) ۲۳۷
۲ – ۴ – ۱ – ۱۱ – شریعت ( ۱۳۷۵ ) ۲۳۷
۲ – ۴ – ۲ – پژوهشهای نوین. ۲۳۸
۲ – ۴ – ۲ – ۱ – پیر شفیعی ( ۱۳۶۱ ) ۲۳۹
۲ – ۴ – ۲ – ۲ – فری ( ۱۳۷۰ ) ۲۳۹
۲ – ۴ – ۲ – ۳ –  صادقی ( ۷۲ – ۱۳۷۰ ) ۲۳۹
۲ – ۴ – ۲ – ۴ – کشانی(۱۳۷۱) ۲۴۰
۲ – ۴ – ۲ – ۵ – سامعی ( ۱۳۷۵ ) ۲۴۱
۲ – ۴ – ۲ – ۶ – اسحاقی ( ۱۳۷۵ ) ۲۴۲
۲ – ۴ – ۲ – ۷ – طباطبایی ( ۱۳۷۶ ) ۲۴۲
۲ – ۴ – ۲ – ۸ – هاجری ( ۱۳۷۷ ) ۲۴۳
۲ – ۴ – ۲ – ۹ – مدرس خیابانی ( ۱۳۷۸ ) ۲۴۳
۲ – ۴ – ۲ – ۱۰ – کمالی نفر ( ۱۳۷۸ ) ۲۴۴
۲ – ۴ – ۲ – ۱۱ – قطره ( ۱۳۷۹ ) ۲۴۴
۲ – ۴ – ۲ – ۱۲ – کلباسی ( ۱۳۸۰ ) ۲۴۴
۲ – ۴ – ۲ – ۱۳ – شریف ( ۱۳۸۱ ) ۲۴۵
۲ – ۴ – ۲ – ۱۴ – طباطبایی ( ۱۳۸۲ ) ۲۴۵
۲ – ۵ – معایب دستور های سنتی. ۲۴۶
۲ – ۶ – اشتقاق در زبان عربی. ۲۴۶
۲ – ۷ – اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی. ۲۴۷
فصل سوم ۲۴۹
فهرست افعال ساده ۲۴۹
و. ۲۴۹
مشتقات.. ۲۴۹
۳-۱-پیش گفتار. ۲۵۰
۳-۲- واژه ۲۵۰
۳-۲-۱- واژه از نظر آوایی. ۲۵۱
۳-۲-۲- واژه از نظر ساختواژی.. ۲۵۱
۳-۲-۳- واژه از نظر معنایی. ۲۵۱
۳-۳- انواع واژه از لحاظ ساخت درونی. ۲۵۱
۳-۳-۱- واژهٴ بسیط. ۲۵۲
۳-۳-۲- واژهٴ غیر بسیط. ۲۵۲
۳-۳-۲-۱- واژهٴ مرکب.. ۲۵۲
۳-۳-۲-۲- واژهٴ مشتق. ۲۵۲
۳-۳-۲-۳- واژهٴ مشتق ـ مرکب / مرکب ـ مشتق. ۲۵۳
۳-۴- تکواژ. ۲۵۳
۳-۵- گونهٴ تکواژ. ۲۵۴
۳-۶- تکواژ گونه. ۲۵۴
۳-۷- انواع تکواژ در زبان فارسی. ۲۵۴
۳-۷-۱- انواع تکواژ از لحاظ توزیع. ۲۵۵
۳-۷-۱-۱- تکواژ آزاد ۲۵۵
۳-۷-۱-۲- تکواژ وابسته (مقید) ۲۵۶
۳-۷-۲- انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی. ۲۵۶
۳-۷-۲-۱- تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی) ۲۵۶
۳-۷-۲-۲- تکواژ آزاد دستوری ( نقشی ) ۲۵۶
۳-۷-۲-۳- تکواژهای وابستهٴ واژگانی. ۲۵۷
۳-۷-۲-۴- تکواژهای وابستهٴ دستوری.. ۲۵۷
۳-۷-۳- انواع تکواژهای وابستهٴ دستوری از لحاظ نقش.. ۲۵۸
۳-۷-۳-۱- وندهای تصریفی. ۲۵۸
۳-۷-۳-۲- وندهای اشتقاقی. ۲۵۸
۳-۷-۳-۳- واژه بستها ۲۵۹
۳-۷-۳-۳-۱- واژه بستهای زبان فارسی. ۲۵۹
۳-۷-۴- انواع وندها از لحاظ جایگاه ۲۶۱
۳-۷-۴-۲- پسوند ۲۶۱
۳-۷-۴-۳- میانوند ۲۶۱
۳-۷-۴-۴- پیراوند ۲۶۲
۳-۷-۵- انواع وند از لحاظ میزان زایایی. ۲۶۲
۳-۷-۵-۱- وندهای مرده ۲۶۲
۳-۷-۵-۲- وندهای سترون (غیر زایا ) ۲۶۲
۳-۷-۵-۳- وندهای زایا ۲۶۳
۳ ـ ۸ ـ وندافزایی. ۲۶۳
۳ ـ‌ ۸ ـ ۱ ـ وندافزایی تصریفی. ۲۶۳
۳ ـ ۸ ـ ۲ ـ وندافزایی اشتقاقی. ۲۶۴
۳-۹- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان. ۲۶۴
۳-۹-۱- افعال بسیط( ساده) ۲۶۵
۳-۹-۲- افعال غیر بسیط(پیچیده) ۲۶۵
۳-۹-۲-۱- افعال مرکب.. ۲۶۵
۳-۹-۲-۲- افعال پیشوندی.. ۲۶۶
۳-۱۰- وند به چه افزوده می‌شود؟. ۲۶۶
۳-۱۰-۱- ریشه. ۲۶۶
۳-۱۰-۲- ستاک.. ۲۶۶
۳-۱۰-۳- پایه. ۲۶۶
۳-۱۱- تفاوت ریشه و پایه. ۲۶۷
۳-۱۲- مبنای اشتقاق و تصریف.. ۲۶۷
۳-۱۳- ریشهٴ فعل. ۲۶۸
۳-۱۴- نکاتی درباره فهرست افعال ساده ۲۶۸
فصل چهارم ۳۲۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۲۹
۴-۱- پیش گفتار. ۳۳۰
۴-۲- وندافزایی در زبان فارسی معیار. ۳۳۰
۴-۲-۱- وند افزایی آشکار. ۳۳۲
۴-۲-۱-۱- پیشوند افزایی. ۳۳۳
۴-۲-۱-۲- پسوند افزایی. ۳۳۳
۴-۲-۲- وند افزایی غیر آشکار. ۳۳۳
۴-۳- وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار. ۳۳۴
بخش اول. ۳۳۵
وند افزایی تصریفی. ۳۳۵
۴-۴- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار. ۳۳۶
۴-۴-۱- وندافزایی غیرآشکار تصریفی. ۳۳۶
۴-۴-۲- وندافزایی آشکار تصریفی. ۳۳۷
۴-۴-۲-۱- پیشوند افزایی تصریفی. ۳۳۷
۴-۴-۲-۲- پسوند افزایی تصریفی. ۳۳۸
۴-۵- وندهای تصریفی زبان فارسی که به ستاکهای ساده فعلی می پیوندند ۳۳۸
۴-۵-۱- پیشوندهای تصریفی زبان فارسی که به ستاکهای ساده فعلی  می پیوندند ۳۳۸
۴-۵-۱-۱-/ na- / پیشوند تصریفی منفی ساز. ۳۳۹
۴-۵-۱-۲- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز. ۳۴۰
۴-۵-۱-۳- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز. ۳۴۱
۴-۵-۱-۳-۱- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه. ۳۴۲
۴-۵-۱-۴- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز. ۳۴۳
۴-۵-۲- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به ستاکهای ساده فعلی می پیوندند ۳۴۴
۴-۵-۲-۱- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز. ۳۴۴
۴-۵-۲-۲- /-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز. ۳۴۵
۴-۵-۲-۳- /-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز. ۳۴۷
۴-۵-۲-۴- پسوندهای تصریفی مطابقت.. ۳۴۸
۴-۶- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیر فعلی  می پیوندند ۳۵۱
۴-۶-۱- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز. ۳۵۱
۴-۶-۲- /-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی. ۳۵۲
۴-۶-۳- /-om/ پسوند تصریفی اعداد ۳۵۲
۴-۷- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی. ۳۵۲
۴-۸- جدول وندهای تصریفی ستاکهای ساده فعلی. ۳۵۴
۴-۹- تلفیق انواع وند افزایی تصریفی و ستاکهای ساده فعلی. ۳۵۵
۴-۱۰- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی. ۳۵۷
۴-۱۰-۱- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی. ۳۵۷
۴-۱۰-۱-۱- تکواژ گونگی. ۳۵۷
۴-۱۰-۱-۲- توزیع تکمیلی. ۳۵۸
۴-۱۰-۱-۳- همگونی. ۳۵۸
۴-۱۰-۱-۴- درج همخوان. ۳۵۹
۴-۱۰-۱-۵- حذف.. ۳۵۹
۴-۱۰-۱-۵-۱- حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت.. ۳۵۹
۴-۱۰-۱-۵-۲- حذف بخشی از ستاک فعلی. ۳۵۹
۴-۱۰-۱-۵-۳- حذف همخوان میانجی. ۳۶۰
۴-۱۰-۱-۵-۴- حذف واکه و همخوان ستاک.. ۳۶۰
۴-۱۰-۱-۶- تغییر همخوان. ۳۶۱
۴-۱۰-۱-۶-۱- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت.. ۳۶۱
۴-۱۰-۱-۶-۲- تغییر همخوان ستاک.. ۳۶۱
۴-۱۰-۱-۷- تغییر جایگاه تکیه ستاک.. ۳۶۱
۴-۱۰-۲- ویژگیهای معنایی وندفزایی تصریفی. ۳۶۲
۴-۱۰-۲-۱- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر. ۳۶۲
۴-۱۰-۲-۲- نشانداری معنایی. ۳۶۲
۴-۱۰-۳- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی. ۳۶۴
۴-۱۰-۳-۱- زایایی. ۳۶۴
۴-۱۰-۳-۲- نبودن خلاء اتفاقی. ۳۶۵
۴-۱۰-۳-۳- قاعده مندی.. ۳۶۵
۴-۱۰-۳-۴- عدم قابلیت جایگزینی. ۳۶۵
۴-۱۰-۳-۵- وندآرایی. ۳۶۶
۴-۱۰-۳-۶- وندافزایی چندگانه. ۳۶۷
۴-۱۰-۳-۸- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی. ۳۶۸
۴-۱۰-۴- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی. ۳۶۸
۴-۱۰-۴-۱- وند به عنوان هسته نحوی و تراوش ویژگی آن. ۳۶۸
۴-۱۰-۴-۲- ساخت موضوعی. ۳۷۱
۴-۱۰-۴-۳- هسته گروه فعلی. ۳۷۴
۴-۱۰-۴-۴- عنصر تصریفی (INFL) 375
۴-۱۰-۴-۴-۱- اتصال وندهای زمان و مطابقت.. ۳۷۸
۴-۱۰-۴-۴-۲- اتصال پیشوند منفی ساز. ۳۸۱
۴-۱۰-۴-۵- وندهای تصریفی وجه ساز، نمودساز و سببی ساز. ۳۸۳
۴-۱۰-۴-۶- جایگاه افعال کمکی. ۳۸۳
۴-۱۱- محدودیتهای وندافزایی تصریفی. ۳۸۴
۴-۱۱-۱- محدودیتهای آوایی. ۳۸۴
۴-۱۱-۲- محدودیتهای معنایی. ۳۸۴
۴-۱۱-۳- محدودیتهای ساختواژی.. ۳۸۵
۴-۱۱-۳-۱- ممانعت.. ۳۸۵
۴-۱۱-۳-۲- نوع ستاک فعلی. ۳۸۵
۴-۱۱-۴- محدودیتهای نحوی.. ۳۸۶
بخش دوم ۳۸۷
وند افزایی اشتقاقی. ۳۸۷
۴-۱۲- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار. ۳۸۸
۴-۱۳- وندافزایی غیرآشکار اشتقاقی. ۳۸۸
۴-۱۳-۱- تبدیل ستاک فعلی به اسم ۳۸۹
۴-۱۳-۱-۱- تبدیل ستاک حال به اسم ۳۸۹
۴-۱۳-۱-۲- تبدیل ستاک گذشته به اسم ۳۸۹
۴-۱۳-۲- تبدیل اسم به ریشه فعلی. ۳۸۹
۴-۱۳-۳- تبدیل فعل تصریف شده به پایه غیرفعلی. ۳۹۰
۴-۱۳-۳-۱- تبدیل فعل مضارع به اسم ۳۹۱
۴-۱۳-۳-۲- تبدیل فعل ماضی به اسم ۳۹۱
۴-۱۳-۳-۳- تبدیل فعل امر به مقوله غیرفعلی. ۳۹۱
۴-۱۳-۳-۴- تبدیل فعل نهی به مقوله غیر فعلی. ۳۹۱
۴-۱۳-۴- تبدیل صفت به اسم ۳۹۱
۴-۱۴- اهمیت وندافزایی غیرآشکار اشتقاقی. ۳۹۲
۴-۱۵- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای ساده فعلی می پیوندند ۳۹۳
۴-۱۵-۱- پیشوند اشتقاقی نفی: نا-، نـ – /nâ-,na-/ 393
۴-۱۵-۲- پیشوندهای فعلی. ۳۹۴
– تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی.. ۳۹۶
– تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی. ۳۹۶
۴-۱۵-۲-۱- باز-/bâz-/ 398
۴-۱۵-۲-۲- سر – /sar-/ 398
۴-۱۵-۲-۳- پیش – /piš-/ ۳۹۸
۴-۱۵-۲-۴- بر – /bar-/ 399
۴-۱۵-۲-۵- در – /dar-/ 399
۴-۱۵-۲-۶- وا- /vâ-/ ۳۹۹
۴-۱۵-۲-۷- پس – /pas-/ 399
۴-۱۵-۲-۸- فرا- /farâ-/ ۴۰۰
۴-۱۵-۲-۹- فرو- /foru-/ 400
۴-۱۵-۲-۱۰-    ور- /var-/ 400
۴-۱۶- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی. ۴۰۰
۴-۱۷- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی. ۱۸۸
۴-۱۸- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای ساده فعلی  می پیوندند ۱۹۰
۴-۱۸-۱- پسوند اشتقاقی ستاک حال. ۱۹۰
۴-۱۸-۱-۱- -ََ نده  /-ande/ 190
۴-۱۸-۱-۱-۱- ستاکهای حال بدون پسوند /-ande/ 191
۴-۱۸-۱-۲-   -ِ ش   /-eš/ ۱۹۲
۴-۱۸-۱-۳- تکواژ صفر //- ۱۹۲
۴-۱۸-۱-۴-o  ، ـه /-e/ 192
۴-۱۸-۱-۵- -ان /-ân/ 193
۴-۱۸-۱-۶-    -ا /-â/ ۱۹۳
۴-۱۸-۱-۷-   -َ  ک   /-ak/ 193
۴-۱۸-۱-۸- مان  /-mân/ 193
۴-۱۸-۱-۹- -َند  /-and/ 194
۴-۱۸-۱-۱۰- -ناک /-nâk/ 194
۴-۱۸-۱-۱۱- گار /-gâr/ 194
۴-۱۸-۱-۱۲- و  /-u/ 194
۴-۱۸-۱-۱۳- – انه /-âne/ 194
۴-۱۸-۱-۱۴-  -اک   /-âk/ 194
۴-۱۸-۱-۱۵-  – ون   /-un/ 195
۴-۱۸-۱-۱۶-  -ال   /-âl / 195
۴-۱۸-۱-۱۷- گاه   /-gâh/ 195
۴-۱۸-۱-۱۸- -چه   /-če/ 195
۴-۱۸-۱-۱۹-  -ار   /-âr/ 195
۴-۱۸-۲- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته. ۱۹۵
۴-۱۸-۲-۱- -َن  /-an/ 195
۴-۱۸-۲-۲-  – ه ، – ـه /-e/ 196
۴-۱۸-۲-۲-۱- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/ 196
۴-۱۸-۲-۳- تکواژ صفر //- ۱۹۷
۴-۱۸-۲-۴- – ار   /-âr/ 198
۴-۱۸-۲-۵-  -گار  /-gâr/ 198
۴-۱۸-۲-۶- -مان /-mân/ 198
۴-۱۹- ستاکهای حال بدون مشتق. ۱۹۸
۴-۲۰- نکته ای درباره پسوندهای /-i , -gar, -gâh – kâr/ 200
۴-۲۲- جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته. ۲۰۴
۴-۲۴- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای ساده فعلی می پیوندند ۲۰۷
۴-۲۵- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای ساده فعلی. ۲۰۸
۴-۲۶- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی. ۲۱۰
۴-۲۶-۱- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی. ۲۱۰
۴-۲۶-۱-۲- حذف واکه. ۲۱۱
۴-۲۶-۱-۳- تغییر جایگاه تکیه. ۲۱۱
۴-۲۶-۱-۴- هم آوایی. ۲۱۲
۴-۲۶-۲- ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی. ۲۱۲
۴-۲۶-۲-۱- تغییر معنا ۲۱۲
۴-۲۶-۲-۲- هسته معنایی. ۲۱۳
۴-۲۶-۲-۳- بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا ۲۱۳
۴-۲۶-۲-۴- چند معنایی. ۲۱۳
۴-۲۶-۲-۵- نشانداری معنایی. ۲۱۴
۴-۲۶-۳- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی. ۲۱۴
۴-۲۶-۳-۱- زایایی. ۲۱۴
۴-۲۶-۳-۱-۱- زایایی فرایند ۲۱۴
۴-۲۶-۳-۱-۲- زایایی وند ۲۱۵
۴-۲۶-۳-۱-۳- زایایی بر حسب نوع پایه. ۲۱۵
۴-۲۶-۳-۲- واژگانی شدنی. ۲۱۶
۴-۲۶-۳-۲- شفافیت و تیرگی. ۲۱۶
۴-۲۶-۳-۴- ممانعت.. ۲۱۷
۴-۲۶-۳-۵- خلأ اتفاقی. ۲۱۸
۴-۲۶-۳-۶- بی قاعدگی. ۲۱۹
۴-۲۶-۳-۸- قابلیت جایگزینی. ۲۲۰
۴-۲۶-۳-۹- وندافزایی چندگانه. ۲۲۰
۴-۲۶-۳-۱۰- جانشینی وندها ۲۲۲
۴-۲۶-۳-۱۱- وندآرایی. ۲۲۳
۴-۲۶-۴- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی. ۲۲۴
۴-۲۶-۴-۱- تغییر مقوله پایه. ۲۲۴
۴-۲۶-۴-۲- وند به عنوان هسته نحوی وتراوش ویژگی آن. ۲۲۴
۴-۲۶-۴-۳- جایگاه وند اشتقاقی. ۲۲۷
۴-۲۶-۴-۴- چارچوب زیر مقوله ای وند ۲۲۷
۴-۲۶-۴-۵- ساخت موضوعی. ۲۲۸
۴-۲۷- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی. ۲۲۹
۴-۲۷-۱- محدودیتهای دستوری.. ۲۲۹
۴-۲۷-۱-۱- محدودیتهای آوائی. ۲۲۹
۴-۲۷-۱-۲- محدودیتهای معنایی. ۲۲۹
۴-۲۷-۱-۲-۱- ابهام معنایی. ۲۳۰
۴-۲۷-۱-۲-۲- نشانداری معنایی. ۲۳۰
۴-۲۷-۱-۳- محدودیتهای ساختواژی.. ۲۳۰
۴-۲۷-۱-۳-۱- ممانعت.. ۲۳۰
۴-۲۷-۱-۳-۲- عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی. ۲۳۱
۴-۲۷-۱-۳-۳- تعداد وندهای اشتقاقی. ۲۳۱
۴-۲۷-۱-۳-۴- زایا نبودن وند ۲۳۲
۴-۲۷-۱-۴- محدودیتهای نحوی.. ۲۳۲
۴-۲۷-۱-۴-۱- واژه بست.. ۲۳۲
۴-۲۷-۱-۴-۲- پسوند تصریفی مطابقت.. ۲۳۲
۴-۲۷-۲- محدودیتهای غیردستوری.. ۲۳۲
۴-۲۷-۲-۱- محدودیتهای زیباشناختی. ۲۳۳
فصل پنجم ۲۳۴
یافته ها و پیامدها ۲۳۴
۵-۱- پیش گفتار. ۲۳۵
۵-۲- یافته های پژوهش.. ۲۳۵
۵-۲-۱- زبان فارسی معیار از چه وند ها و ستاکهای ساده فعلی در وندافزایی استفاده می کند؟. ۲۳۵
۵-۲-۲- ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟. ۲۳۷
۵-۲-۳- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟. ۲۳۷
۵-۲-۴- وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟. ۲۳۸
۵-۲-۵- چه تفاوتهایی در نتیجه وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟. ۲۳۸
۵-۳- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش.. ۲۴۰
۵-۳-۱- وندهای تصریفی. ۲۴۰
۵-۳-۲- وندهای اشتقاقی. ۲۴۰
۵-۳-۳- ستاکها ۲۴۱
۵-۳-۴- فرایندها ۲۴۲
۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر. ۲۴۳
کتابنامه. ۲۴۳
کتابنامه فارسی: ۲۴۳
کتابنامه انگلیسی: ۲۴۸
Abstract: 250
واژه نامه. ۲۵۲
چکیده
به منظور بیان و توصیف مفاهیم و حفظ و غنای زبان می توان با استفاده از فرایند وندافزایی اقدام به واژه سازی و واژه پردازی کرد. این پژوهش بر آن است تا انواع وندها و ستاکهای ساده فعلی را که طی وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار از آنها استفاده می شود، تعیین نماید. علاوه بر آن ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی به همراه تغییرات حاصل از این فرایند درهر یک از بخشهای نظام زبان بررسی خواهد شد. عواملی که مانع انواع وندافزایی می شوند، مطالعه خواهند شد و به تفاوت دو گونه نوشتاری و گفتاری زبان فارسی معیار که در نتیجه اعمال وندافزایی مشاهده می شوند، اشاره می شود. با توجه به نظریه حاکمیت و مرجع گزینی و طبق نتایج به دست آمده از بررسی داده های پیکره، در زبان فارسی معیار که دارای دو نوع وندافزایی آشکار و غیرآشکار است، از ۴۹ پیشوند و پسوند تصریفی و اشتقاقی و ۳۵۲ ستاک ساده فعلی طی وندافزایی تصریفی و اشتقاقی استفاده می شود. ستاکهای ساده فعلی، حاصل اتصال پسوند تصریفی زمان به ریشه انتزاعی فعل هستند. ریشه فعل، در هسته گروه فعلی و عناصر تصریفی فعل در هسته گروه تصریفی قرار دارند و وندهای اشتقاقی نیز دارای هیچ سطحی در سلسله مراتب ایکس تیره نیستند. در وندافزایی  به ستاک فعل گذر از وندافزایی غیر آشکار تصریفی الزامی است. هر یک از انواع وندافزایی شامل ویژگیهای آوایی، معنایی، ساختواژی و نحوی خاصی است و در نتیجه اعمال آن تغییراتی در بخشهای نظام زبان به وجود می آید. علاوه بر آن، گاه عواملی دستوری و غیردستوری مانع این فرایند می شوند. همچنین در نتیجه وندافزایی تغییراتی در گونه های مختلف زبان مشاهده می شود. نوع ستاک، نوع وندها، تعداد وند و بر چسب گونه ای (نوشتاری و گفتاری) وندها و ستاکها در وندافزایی حائز اهمیت است.
کلید واژه ها: وند، وندافزایی، ستاک ساده فعلی، نظریه حاکمیت و مرجع گزینی، زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دیدگاه خود را به ما بگویید.