بررسی غزل روایی و سایر انواع آن

عنوان مقاله: بررسی غزل روایی و سایر انواع آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۰ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 90,000 – پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چکیده. ۹
فصل اول. ۱۰
مقدمه و روش تحقیق.. ۱۰
۱-۱-کلیات.. ۱۱
۱-۲- فرضیه ها ۱۱
۱-۳- روش کار. ۱۲
۱-۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. ۱۲
۱-۵-روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۲
۱-۶-جامعه ی آماری.. ۱۲
۱-۷-شعر و آفرینش… ۱۲
۱-۸-شعر و فرهنگ شاعر. ۱۳
۱-۲-ساختار ( structure ) یا ساخت.. ۱۵
۱-۳-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی.. ۱۶
۱-۴-اصول ساختار گرایی.. ۱۶
۱-۴-۱-دید همزمانی و درزمانی.. ۱۶
۱-۴-۲-زبان وگفتار. ۱۷
۱-۴-۳-دال و مدلول. ۱۷
۱-۴-۴-روابط هم نشینی و جانشینی.. ۱۷
۱-۵-اهداف ساختارگرایی.. ۱۸
۱-۵-۱-ساختار شعر کلاسیک فارسی.. ۱۸
۱-۵-۲-ساختار شعر نو فارسی.. ۱۸
۱-۶-شعر روایتی.. ۱۹
۱-۶-۱-شعر روایی در ادبیات فارسی.. ۱۹
۱-۶-۲-انواع اشعار روایی.. ۲۰
۱-۶-۲-۱-اشعار غنایی ( lyric poetry ). 22
۱-۶-۲-۲-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry  ). ۲۲
۱-۶-۳-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی.. ۲۳
۱-۶-۴-شعر روایی در ادبیات غربی.. ۲۴
۱-حماسه: (epic  ) ۲۵
بالاد ( ballad ) 25
۳- رمانس منظوم. ۲۵
فصل دوم. ۲۹
آشنایی با شاعران مورد بحث و معرفی.. ۲۹
شعر و آثار آنان.. ۲۹
۲-۱-قیصر امین پور. ۳۰
۲-۲-حوزه های هنری شاعر. ۳۱
۲-۳-کاربرد واژگان امروزی.. ۳۶
۲-۴-آثار پور قیصر امین.. ۳۷
۲-۵-قالب های شعری.. ۳۸
۲-۶-سید حسن حسینی.. ۴۱
۲-۷-معرفی شعر سید حسن حسینی.. ۴۲
۲-۸-اسطوره در شعر حسینی.. ۴۴
۲-۹-آثار سید حسن حسینی.. ۴۵
فصل سوم. ۴۶
غزل و بررسی انواع ساختارهای آن.. ۴۶
۳-۱-غزل در پویه ی تاریخ.. ۴۷
۳-۱-۱-معنای لغوی واصطلاحی غزل. ۴۸
۳-۱-۲-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل. ۴۹
۳-۱-۳-غزل در عربی.. ۵۰
۳-۱-۴-غزل در غرب.. ۵۰
۳-۲-سیر تحول تاریخی غزل. ۵۱
۳-۲-۲-غزل در ایران پس از اسلام. ۵۱
۳-۲-۵-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم ) ۵۵
۳-۲-۶-شاعران موثر در تحول غزل. ۵۷
۳-۲-۷-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی. ۵۸
۳-۲-۸-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم ۵۹
۳-۲-۹-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت ). ۶۰
۳-۲-۱۰-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر ). ۶۰
۳-۳-انواع ساختار غزل. ۶۱
۳-۳-۱-انواع ساختارهای اصلی یا پایه. ۶۱
۳-۳-۱-۱-ساختار خطاب.. ۶۳
۳-۳-۱-۱-۱-انواع مخاطب.. ۶۶
۳-۳-۱-۲-ساختار غیبت.. ۶۹
۳-۳-۱-۳-ساختار حدیث نفس… ۷۰
۳-۳-۱-۳-۱-تک گویی درونی.. ۷۱
۳-۳-۱-۳-۲-تک گویی نمایشی.. ۷۱
۳-۳-۱-۳-۳-حدیث نفس یا خود گویی.. ۷۱
۳-۳-۱-۳-ساختار گفتگو. ۷۳
فصل چهارم. ۷۴
غزل روایی.. ۷۴
۴-۱-یک داستان کوتاه. ۷۵
۴-۲-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند. ۷۶
۴-۲-۱-غزل هایی که دارای تلمیح هستند. ۷۶
۴-۲-۲-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند. ۷۷
۴-۲-۳-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو. ۷۷
۴-۲-۴-غزل های ارجاعی.. ۷۸
۴-۲-۴-۱-رخدادهای شخصی.. ۷۹
۴-۵- داستان و عناصر آن.. ۸۵
۴-۵-۲-قصه. ۸۶
۴-۶-۱-۱-۱- شخصیت مخالف: ۸۷
۴-۶-۱-۱-۲-شخصیت مقابل: ۸۸
۴-۶-۱-۱-۳-شخصیت همراز: ۸۸
۴-۶-۱-۲-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی.. ۸۸
۴-۶-۲-۱-۱-زمان : ۹۱
فصل پنجم. ۱۰۵
بررسی غزل های روایی.. ۱۰۵
و. ۱۰۵
سایر انواع آن.. ۱۰۵
در اشعار قیصر امین پور وسید حسن حسینی.. ۱۰۵
۵-۱-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث.. ۱۰۶
۵-۲- غزلهای روایی.. ۱۰۷
۵-۲-۱- بررسی داستان های روایی و عناصر آن.. ۱۰۷
۵-۳- غزلهای غیر روایی عبارتند از : ۱۱۴
۵-۳-۱- غزلهای ارجاعی.. ۱۱۴
۵-۳-۱-۱- رخدادهای تاریخی – مذهبی.. ۱۱۵
خبرهای داغ. ۱۱۷
اگر دل دلیل است.. ۱۱۸
سبزترین فصل. ۱۱۹
گلوی شوق. ۱۲۰
بهاریه. ۱۲۱
غزل سرخ. ۱۲۲
کوچههای کوفه. ۱۲۳
خلاصه ی خوبی ها ۱۲۴
مهمانی. ۱۲۵
بازی آفتاب و باران. ۱۲۶
رسوایی سراب.. ۱۲۶
وارث نور. ۱۲۸
زمزمه ی جاوید خون. ۱۲۹
۵-۳-۱-۲-رخدادهای شخصی.. ۱۳۰
هر چه شعر گل می کنم. ۱۳۰
عکس کودکی من. ۱۳۲
ای هم چو سربداران. ۱۳۳
ای بوی هر چه گل. ۱۳۴
غمخواری.. ۱۳۵
لحظه های کاغذی.. ۱۳۶
نامه ای برای تو. ۱۳۷
سفر در آینه. ۱۳۹
حمل آفتاب.. ۱۴۱
۵-۳-۱-۳- رخداد مذهبی اساطیری.. ۱۴۲
خسته ام از این کویر. ۱۴۲
چیستان. ۱۴۳
دستور زبان عشق. ۱۴۴
عید. ۱۴۵
رفتن رسیدن است.. ۱۴۷
زاد راه ۱۴۸
رویای آشنا ۱۴۹
۵-۳-۲-غزل هایی که دارای تلمیح هستند. ۱۵۰
در این زمانه. ۱۵۰
باغ کاغذی.. ۱۵۲
تنها تو میمانی. ۱۵۳
قدر اندوه ۱۵۴
شب اسطوره ۱۵۵
معنای زندگی. ۱۵۶
سفر در هوای تو. ۱۵۶
کوثر. ۱۵۸
حرفی از نام تو. ۱۵۹
می خواستم، ولی… ۱۶۰
فرصت دیدار. ۱۶۱
همه حرف دلم. ۱۶۲
۵-۳-۳-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو. ۱۶۳
عشق چه می گفت؟. ۱۶۳
فال نیک.. ۱۶۴
نتیجه گیری.. ۱۶۶
سخن پایانی.. ۱۶۷
فهرست منابع و ماخذ : ۱۶۸
چکیده
غزل شکل نهایی و تکامل یافته ی شعر ماست و شاید بتوان گفت قدیمی ترین قالبی است که در شعر فارسی توانسته است حیات خود را به هزاره ی جدید بکشاند و این کار کوچکی نیست  . یکی از شاعران برجسته ی معاصر ایران که خلاقیّت و آفرینندگی را با پژوهش و تتبّع جمع آوری کرده است و هم محافل ادبی و هم جامعه ی دانشگاهی  او را در زمان حیاتش جدّی گرفت ، مرحوم قیصر امین پور و سید حسن حسینی  است . قالب غزل در همه پنج مجموعه ی شعری قیصر امین پور دیده می شود. سید حسن حسینی نیز در قالب غزل اشعار قابل توجهی دارد .موضوع این پژوهش بررسی غزل های روایی و سایر انواع آن در غزل های سید حسن حسینی و قیصر امین پور می باشد . غزل روایی غزلی است که در محور عمودی خود ، به نقل رویدادی بپردازد ، رویدادی که شرح آن ، درون غزل باشد و کل ساختار غزل را در برگیرد . هر غزل روایی ، از سه بخش مقدمه ، تنه و پایان تشکیل شده است.عناصر داستانی در غزل روایی وجوددارند که عبارتند از : شخصیت ، صحنه ، پیرنگ ، زاویه دید ، عمل داستانی ، حادثه ، گفتگو ، مضمون ، اوج ، گره گشایی و نتیجه گیری.
در سایر انواع غزل نیز با داستان مواجه هستیم اما داستان ها و روایاتی که در بیرون از غزل رخ داده است و فهم آن به درک و اطلاعات مخاطب یا خواننده بستگی دارد. سایر انواع آن شامل غزل های ارجاعی، غزل هایی که حکایت دارند ، غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ، غزل هایی که تلمیح دارند، می باشد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.