رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

عنوان : بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (۱۳۸۵ – ۱۳۵۰)
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه
توضیحات:

پروژه آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، منابع، نتیجه گیری و …برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

RIAL 70,000 – پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ………………………………… ۲

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………….. ۳

۱-۳ فرضیه  های تحقیق ………………………………………………………………… ۳

۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. ۳

۱-۵ روش انجام تحقیق …………………………………………………………………. ۴

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………….. ۴

 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن ………………………………………………………. ۵

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت……………… ۱۰

۲-۲-۱ مکتب مرکانتیلیسم ………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی ……………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک ………………………………………………………………….. ۱۳

الف- آدام اسمیت ………………………………………………………………. ۱۳

ب- ژان باتیست سه ……………………………………………………………. ۱۶

ج- توماس رابرت مالتوس ……………………………………………………. ۱۷

د- دیوید ریکاردو ……………………………………………………………….  ۱۸

هـ- جان استوارت میل …………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)………………………………………………… ۲۳

الف- فردریک باستیا …………………………………………………………… ۲۳

ب- شارل دونوایه ……………………………………………………………….  ۲۵

۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک ………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم ……………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)…………………………………………… ۳۰

۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم ………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-۷ مکتب کینزیسم ………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۸ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)…………………………………….. ۳۹

 

فصل سوم مروری بر پیشینه تحقیق

 ۳-۱ از دیدگاه نظری …………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۲ از دیدگاه تجربی ……………………………………………………………………. ۴۴

۳-۲-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها …………………………… ۴۴

۳-۲-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………….. ۵۱

 

فصل چهارم ساختار مدل

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۲ ساختار مدل ………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۳ تبیین مدل …………………………………………………………………………….. ۵۸

 

فصل پنجم تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج  

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۶۰

۵-۲ سری  های زمانی غیرساکن ………………………………………………………. ۶۱

۵-۳ روش خودتوضیح برداری با وقفه  های گسترده …………………………….. ۶۴

۵-۴ الگوی تصحیح خطا ……………………………………………………………….. ۶۶

۵-۵ منابع آماری ………………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۶ نتایج تخمین الگو …………………………………………………………………… ۶۷

۵-۷ تفسیر اقتصادی نتایج ………………………………………………………………. ۸۲

 

فصل ششم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. ۸۵

ارائه پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ۸۶

پیوست  ها:

داده‌‌های آماری …………………………………………………………………………….. ۹۱

نتایج کامپیوتری ……………………………………………………………………………. ۹۴

جدول‌های آماری …………………………………………………………………………. ۱۰۱

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. ۱۰۲

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.