پروژه بررسی نقش مالیات در توسعه اقتصادی

عنوان مقاله:   پروژه بررسی نقش مالیات در توسعه اقتصادی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۴   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله و تشریح اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۴- جامعه و نمونه آماری
۱-۵- فرضیات پژوهش
۱-۶- روش گردآوری اطلاعات
۱-۷- روش پژوهش
۱-۸- قلمرو تحقیق (مکانی،زمانی،موضوعی)
۱-۹-تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش
۲-۱-مقدمه
۲-۲- تعریف مالیات
۲-۳- تعریف رشد و توسعه اقتصادی
۲-۴- اثر تحریم بر کارایی بازار سرمایه
۲-۵-فروش نفت به جای مالیات
۲-۶-ضرورت بازنگری درنظام مالیاتی
۲-۷- اهمیت و نقش مالیات ها در توسعه اقتصادی
۲-۸-استقلال و اقتدار اقتصادی
۲-۹-رشد و توسعه اقتصادی
۲-۱۰-تخصیص بهینه منابع
۲-۱۱-توزیع ثروت
۲-۱۲-تثبیت قیمت
۲-۱۳-نقش مالیات در سرمایه گذاری
۲-۱۴- اهمیت پس انداز وسرمایه گذاری
۲-۱۵-سیاست مالی برای توسعه
۲-۱۶- مالیات و مقوله های توسعه
۲-۱۷-مالیات با رویکرد توسعه صنعتی (بازار سرمایه)
۲-۱۸- مالیات بر ارزش افزوده وتوسعه اقتصادی
۲-۱۹- مالیات و توازن اجتماعی
۲-۲۰- محور تحقیق خارج از کشور
۲-۲۱- محور تحقیق داخل کشور
۳-۱-مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- جامعه آماری ودلیل انتخاب آن
۳-۴- روش نمونه گیری
۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶- ارایه سؤالات پرسش نامه پژوهش به صورت جزیی
۳-۷– روایی و پایایی
۳-۹- تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱مقدمه
۴-۲توصیف پرسشنامه
۴-۳شیوه تجزیه وتحلیل
۴-۳-۲- میانگین مرکب
۵-۱مقدمه:
۵-۲ نتیجه گیری:
۵-۲-۲ یافته های حاصل ازسؤالات تحقیق:
۵-۳ طراحی فرضیه :
۵-۳ محدودیتها:

دیدگاه خود را به ما بگویید.