پروژه اوراق قرضه اسلامی

عنوان مقاله: پروژه اوراق قرضه اسلامی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
فهرست مطالب
مقدمه. ۷
فصل اول: ۸
مفهوم صکوک…. ۸
۱-۱)تعریف صکوک…. ۹
۱-۲)تاریخچه صکوک…. ۱۰
۱-۳ ) سیستم انتشار اوراق صکوک…. ۱۱
۱-۳)انواع اوراق صکوک…. ۱۳
۱-۴-۱) اوراق اجاره. ۱۳
الف- اوراق اجاره عادی… ۱۴
ب – اوراق اجاره به شرط تملیک…. ۱۴
۱-۴-۲) اوراق مرابحه. ۱۵
۱-۴-۳) اوراق رهنی… ۱۵
۱-۴-۴) اوراق استصناع. ۱۶
۱-۴-۵) صکوک مشارکت…. ۱۶
۱-۴-۶) اوراق مضاربه. ۱۷
۱-۴-۷) اوراق جعاله. ۱۸
۱-۴-۸) اوراق مشتقه. ۱۸
۱-۴)مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول.. ۱۹
۱-۶ ) نتیجه گیری فصل اول.. ۲۱
فصل دوم: ۲۲
ریسک اوراق صکوک…. ۲۲
۲-۱) تعریف ریسک…. ۲۳
۲-۲)عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک: ۲۴
اجاره به شرط تملیک: ۲۷
سلف: ۲۷
فروش اقساطی: ۲۷
مشتقات اعتباری: ۲۷
۲-۳)انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن.. ۲۸
۲-۳-۱) ریسک بازاراولیه. ۲۹
۲-۳-۱) ریسک بازار ثانویه. ۳۱
۲-۳-۴) ریسکهای مرتبط با دارایی… ۴۰
۲-۴) نتیجه گیری فصل دوم: ۴۳
فصل سوم: ۴۴
استاندارد های حسابداری صکوک…. ۴۴
۳-۱) نتیجه گیری فصل سوم: ۵۲
فصل چهارم.. ۵۳
پیشنهاد صدور صکوک ممتاز. ۵۳
فهرست منابع فارسی… ۵۵
فهرست منابع خارجی   ۵۶

دیدگاه خود را به ما بگویید.