پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه ی دادگری در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولانا

عنوان مقاله:   پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه ی دادگری در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولانا
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۰   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 200,000 – پرداخت ودانلود

چکیده
مسأله ی دادگری یکی از اساسی ترین آرمان های بشری از گذشته تا به حال بوده است از همین روست که هر اندیشمندی صرف نظر از اینکه به کدام دین و ملت وابستگی داشته باشد آن را مورد توجه و عنایت قرار داده است و درخصوص معنا و مفهوم، ماهیت و چگونگی، حیطه و قلمرو نحوه تحقق و اجرای آن سخن به میان آورده است. علاوه بر این دادگری یکی از شئون فطری و عقلی انسان است که جوهره وجودی او و بلکه جهان را تشکیل می دهد. تحول و تکامل در جان آدمی و در جوامع بشری منوط به تحقق دادگری است. فقدان عدل و دادگری در جامعه باعث پیدایش تبعیض و ستم و فساد و فقدان وفاق عمومی می گردد و در نتیجه جامعه سالم تبدیل به جامعه ی مبتنی بر نابرابری، تبعیض، بی دادی و ناهمگونی می گردد. از همین روست که تمامی ادیان الهی و آموزه های وحیانی به دادگری و عدالت اهتمام ویژه داشته اند. قرآن کریم هدف از بعثت انبیا را تحقق عدالت اجتماعی می داند و در سیره پیامبر گرامی اسلام نیز عدالت خواهی و مساوات طلبی کاملاً مشهود بود.
در این پژوهش به بررسی مفهوم عدالت و جنبه های مختلف آن در شاهنامه و مثنوی مولانا پرداخته شده است. دادگری در اندیشه ی فردوسی و مولانا، به معنای قرار دادن هر چیز در جای خویش و حق را به حق دار رساندن و رعایت استحقاق هاست.
 واژه های کلیدی:    دادگری، شاهنامه، مثنوی، فردوسی، مولوی

Abstract
Justice has been one of the most fundamental human ideals from the past to the present. As a result every philosopher, regardless of his religion and nation has considered it and spoken on meaning and concept, nature and state, scope and domain, its realization and implementation. Moreover, justice is one of human intellectual and inherent dignities which include the essence of his existence and the substance of the universe. Human and society’s progress and evolution depends on the realization of justice. Lack of justice in a society leads to discrimination, injustice, corruption, and lack of public consensus. Therefore, the healthy society changes into a society based on inequality, discrimination, injustice, and heterogeneity. For this reason, all religions and divine teachings have emphasized on justice and equity. Quran considers the mission of prophets as the implementation of social justice and prophet’s behavior is an obvious example of justice and egalitarianism.
This research aims to investigate the concept of justice and its different aspects in Shahname and Molavi’sMasnavi. In Firdausi and Molavi’s thought, justice means to put everything in its place, to give the right to whom deserves, and to comply with eligibility.
 Key words: justice, Shahname, Masnavi, ferdosi, molavi
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه
۱
پیشینه تحقیق
۲
فصل اول: درباره ی عدالت و دادگری
۳
دادگری
۴
تعریف دادگری و عدالت
۴
تفاوت داد گری و جود
۱۶
معنا و مفهوم ظلم  
۱۶
تحول تاریخی مفهوم عدالت
۱۹
مفهوم عدالت در اندیشه ی غرب
۲۰
انواع عدالت
۲۳
عدالت سیاسی
۲۶
عدالت در قرآن
۲۶
عدالت در احادیث
۲۸
مفهوم عدالت در اندیشه امام علی(ع)
۲۹
الف- عدالت در سیره نظری امام علی(ع):
۲۹
ب- عدالت در سیره عملی امام علی(ع)
۳۳
آزادی و دادگری
۳۹
معنای آزادی
۳۹
مفهوم آزادی از دیدگاه اسلام واندیشمندان اسلامی
۴۰
مفهوم آزادی در ادب حماسی
۴۲
آزادی در مثنوی مولانا
۴۳
فصل دوم: دادگری در اندیشه ادبا و ایران باستان
۴۵
دادگری در اندیشه ی ادبا
۴۶
عدالت و ناصرخسرو
۴۷
دادگری در شعر نظامی گنجوی
۵۱
دادگری و سعدی
۵۲
دادگری در ایران باستان
۵۴
معانی عدالت در ایران باستان
۵۵
عدالت به معنای خویش کاری با ارته و راستی
۵۷
عدالت به معنای پیمان یا میانگین و حد وسط میان افراط و تفریط
۵۹
رویکرد اندیشه ایران باستان در مواجه باخودکامگی
۵۹
فصل سوم: دادگری در شاهنامه و مثنوی
۶۳
دادگری در شاهنامه
۶۴
دادگری و مرگ در شاهنامه
۷۵
ظلم و بیدادگری
۷۶
عواقب شوم بیدادگری  
۷۸
دادگری و آیین کشورداری
۸۱
دین وپادشاهی                                                                                                                  
۹۵
ویژگی ها وخصوصیات رهبر
۹۶
حقوق رهبر بر مردم
۱۰۱
دادگری و عدالت از دیدگاه مولانا
۱۰۲
دادگری و قدرت از دیدگاه مولانا
۱۰۴
قدرت های معنوی
۱۰۷
مقایسه سلطنت باطنی و ظاهری
۱۰۹
حکومت های ظالمانه
۱۱۲
دادگری حاکم ومردم
۱۱۵
مردم و حکومت های استبدادی
۱۱۷
ملاک حکومت عادل و حکومت ظالم
۱۱۸
ویژگی های حکومت صالح و غیر صالح
۱۱۸
شایستگی های ذاتی حاکم
۱۱۸
همکاری با حکومت ها
۱۳۲
مقایسه مفهوم دادگری در شاهنامه و مثنوی
۱۳۳
مقایسه داستان پادشاه جهود با شاهنامه با تأکید بر داستان ضحاک
۱۳۷
نتیجه
۱۵۷
فهرست منابع
۱۵۹
 

دیدگاه خود را به ما بگویید.