پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی

عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی 
آماده شده در حد کارشناسی ارشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
چکیده  ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه۲
بیان مسأله۵
اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش ۹
اهداف پژوهش۱۱
فرضیه های پژوهش۱۲
متغیرهای پژوهش ۱۳
تعریف متغیرهای پژوهش۱۳
تعاریف نظری ۱۴
تعاریف عملیاتی۱۴
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه۱۷
تعریف فرار۱۸
فرار از منزل ۱۹
انواع فرار۲۱
انگیزه های فرار۲۳
عوامل مؤثر در فرار دختران ۲۴
کارکردهای خانواده۴۲
ح
انواع خانواده ۴۵
تاریخچه سازه طرح واره۵۰
تعریف یانگ از طرح واره۵۲
ویژگیهای طرح واره های ناسازگار اولیه۵۳
ریشه های تحولی طرح واره ها۵۵
حوزه های طرح واره های ناسازگار اولیه۵۹
پژوهش های مرتبط با تحقیق۷۰
پژوهش های داخلی۷۰
پژوهش های خارجی۷۵
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه آماری ۷۸
روش نمونه گیری و حجم نمونه۷۸
روش اجرا ۷۸
ابزار اندازه گیری۷۹
پرسشنامه عملکرد خانواده۷۹
پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
بررسی و توصیف داد ه ها۹۰
تحلیل های آماری ۹۲
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۳۳
بحث و نتیجه گیری۱۳۳
محدودیت های پژوهش۱۴۱
پیشنهادات پژوهش ۱۴۱
نابع  ۱۴۱
 پیوست
پرسشنامه عملکرد خانواده۱۵۳
پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ۱۵۴
فهرست جداول ۱۶۸
فهرست نمودارها .۱۷۸
چکیده انگلیسی

دیدگاه خود را به ما بگویید.