پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 97,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان                                                                                 صفحه
چکیده                                        ۱
فصل اول: کلیات پژوهش                
۱-۱- مقدمه                                              ۳
۲-۱- بیان مسئله                                              ۳
۳-۱- هدف پژوهش                                           ۴
۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                    ۵
۵-۱- انگیزه پژوهش                                            ۶
۶-۱- سوالهای پژوهش                                        ۶
۷-۱- تعاریف عملیاتی                                          ۶
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲- مبانی نظری پژوهش                                       ۱۱
۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                ۱۲
۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                     ۱۴
۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                       ۱۵
۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                     ۱۷
۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                        ۱۸
۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                 ۲۲
۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                       ۲۳
۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                         ۲۵
۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                           ۲۹
۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                   ۳۱
۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                        ۳۱
۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                     ۳۲
۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                   ۳۳
۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                 ۴۵
۱۵-۱-۲- بازخور                                           ۴۷
۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                 ۴۹
۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                 ۵۰
۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                ۵۰
۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                             ۵۲
ارتباط مؤثرتر                                                ۵۲
۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                  ۵۳
۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                   ۵۵
۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                      ۵۶
۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                 ۵۹
۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                               ۶۳
۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                  ۶۵
۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                  ۶۵
۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                                  ۶۹
۲-۲- عملکرد                                              ۷۰
۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                     ۷۱
۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                            ۷۲
۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                 ۷۳
۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE                                 ۷۵
۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE                                ۷۷
۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد                                  ۸۱
۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                    ۸۲
۸-۲-۲- سرپرستی                                            ۸۳
۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                    ۸۵
۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                      ۸۵
۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد             ۸۸
۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                 ۹۲
۳-۲- پیشینه پژوهش                                        ۹۶
۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                      ۹۶
۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور                                      ۹۸
فصل سوم: فرایند پژوهش
۱-۳- روش پژوهش                                      ۱۰۵
۲-۳- جامعه آماری                                    ۱۰۵
۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                            ۱۰۵
۴-۳- ابزار پژوهش                                    ۱۰۶
۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                    ۱۰۷
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                        ۱۰۷
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
۱-۴- مقدمه                                          ۱۰۹
۲-۴- توصیف داده ها                                  ۱۱۰
۳-۴- تحلیل داده ها                                   ۱۱۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
۱-۵- بحث و نتیجه گیری                                 ۱۲۷
۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                         ۱۲۷
۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                        ۱۲۷
۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                   ۱۲۷
۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                   ۱۲۸
۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                   ۱۲۸
۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                          ۱۲۹
۲-۵- نتیجه کلی                                     ۱۳۰
۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش                         ۱۳۰
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                               ۱۳۰
۵-۵- خلاصه پژوهش                                     ۱۳۱
 
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی                                   ۱۳۶
فهرست منابع لاتین                                     ۱۳۹
 
ضمایم
پرسشنامه مربوط به مدیر
پرسشنامه مربوط به کارکنان

دیدگاه خود را به ما بگویید.