پایان نامه امضاء دیجیتالی

عنوان مقاله:   پایان نامه امضاء دیجیتالی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۳   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی، نتیجه گیری، ضمائم و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

 فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۲
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: ۳
مقاله دوم- تعریفات: ۳
مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء: ۵
مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: ۵
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: ۵
مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا: ۵
مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: ۶
مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده: ۶
مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه  ۶
مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد: ۶
مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد: ۶
مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه‌ها و امضاهای الکترونیکی بیگانه: ۶
بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۶
اهداف این سازمان: ۶
 
فصل دوم – تفسیری باری مدل قانونی
A- هدف: ۶
A- هدف: ۶
B – زمینه. ۶
C- تاریخچه: ۶
  1. II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یک ابزار برای هماهنگ سازی قانونها: ۶
II نشانه گذاریهای کلی وعمده در امضاهای الکترونیکی- A: عملکردهای این نوع امضاها: ۶
B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الکترونیکی: ۶
امضاهای الکترونیکی در تکنیکهای دیگری از رمز نویسی با کلید عمومی: ۶
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با کلید عمومی: ۶
نظریه‌های تکنیکی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی: ۶
کلیدهای عمومی‌وکلیدهای خصوصی: ۶
عملکرد اختلاط و بازسازی: ۶
امضای دیجیتالی: ۶
تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی: ۶
شالوده و زیر سازی کلید عمومی‌ذخیره کنندگان خدمات گواهینامه: ۶
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی: ۶
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی: ۶
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت کردن قوانین کشورهای بیگانه : ۶
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی: ۶
فصل سوم- نیازمندیهای قانونی
خلاصه مطلب.. ۶
مقدمه. ۶
مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الکترونیکی.. ۶
امضای رسمی‌و متداول. ۶
امضای الکترونیکی: ۶
مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الکترونیکی.. ۶
توضیح وتفسیری در مورد طرح کلی: ۶
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند: ۶
محتویات سند: ۶
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید: ۶
اصول و پایه‌های قوانین UNCID: 6
تجزیه و تحلیل قوانین: ۶
امضای الکترونیکی و قوانین UNCID: 6
قوانین UNCID: 6
Encryption (رمز دار کردن) ۶
 
فصل چهارم – گسترش ایمنی SOAP
امضای دیجیتالی.. ۶
وضعیت: ۶
قوانینی پردازش: ۶
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه: ۶
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی: ۶
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد. ۶
ساختار‌ها ومزیت‌ها ۶
مثالهایی از عناصر تشکیل دهنده و اجرای کار. ۶
رقابت و مبارزه طلبی: ۶
کاربردها ۶
صحت و اعتبار: ۶
درستی و صحت.. ۶
اجر و صورت عمل دادن.. ۶
تعدادی از الگوریتم‌های امضا دیجیتالی: ۶
حالت رایج استفاده – قانونی کاربردی: ۶
سیستم رمز نویسی با کلید سری فیصل دهنده: ۶
سیستم رمز نویسی با کلید عمری فیصل دهنده: ۶
سیستم کلید عمومی‌فیصل داده شده (n,i): 6
نتیجه گیری: ۶

مرجع‌ها: ۶

ضمائم

دیدگاه خود را به ما بگویید.