پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان

عنوان مقاله:   پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
۱
فصل اول : طرح مسئله پژوهش
 
مقدمه
۳
بیان مسئله
۵
اهمیت و ضرورت پژوهش
۹
اهداف پژوهش
۱۱
هدف کلی
۱۱
اهداف جزئی
۱۱
سؤالات پژوهش
۱۱
تعاریف متغیرها و معرفی آنها
۱۲
متغیرهای مورد بررسی
۱۳
تعریف نظری و عملیاتی
۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش
 
مقدمه
۱۶
تاریخچه
۱۷
ماهیت فلسفی «فلسفه برای کودکان
۱۸
روش اجرای برنامه فلسفه برای کودکان
۲۱
منظور از برنامه فلسفه برای کودکان چیست
۲۹
اهداف آموزش فلسفه برای کودکان
۳۲
محتوای برنامه فلسفه برای کودکان
۳۳
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
کتاب راهنمای معلم
۳۴
معلم
۳۵
روش اجتماع پژوهشی
۳۶
روش اجتماع پژوهشی چیست و چگونه به تعلیم و تربیت اخلاقی کمک می کند
۴۱
تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
۴۴
پیشینه ی پژوهش
۴۶
فصل سوم: چهارچوب نظری پژوهش
 
چهار چوب نظری تحقیق
۵۸
نظریه های یادگیری
۵۸
یادگیری اکتشافی
۶۱
دانش و یادگیری
۶۳
آموزش فلسفه به کودکان بر اساس دیدگاه ساختار گرایی و اکتشافی از طریق بازی
۶۶
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
 
روش اجرای پژوهش
۷۰
جامعه آماری
۷۰
روش نمونه گیری
۷۱
ابزار پژوهش
۷۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری پژوهش
 
بحث و نتیجه گیری
۷۴
نتایج اجرای برنامه فلسفه برای کودکان
۸۰
پیشنهادهای پژوهش
۸۱
محدودیت های پژوهش
۸۳
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی
۸۴
منابع لاتین
۸۸

دیدگاه خود را به ما بگویید.