مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار

عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار 
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………..  ۱
بیان مسئله ………………………………………….  ۳
بیان هدفها ……………………………………………  ۴
اهداف جزئی پژوهش …………………………..  ۵
بیان فرضیه ها ……………………………….  ۵
تعاریف عملیاتی واژه ها …………………  ۵
معلولیت ……………………………………………………..    ۷
تعریف معلولیت …………………………………….    ۸
علل معلولیت …………………………………   ۹
انواع معلولیت …….۱۰
طبقه بندی معلولین ……………………………………    ۱۱
ماهیت معلولین ………………………………………..  ۱۲
موانع موجود در راه بکار گیری معلولین ………………………. ۱۲
معلولیت و افسردگی………………………………….  ۱۳
عزت نفس…………………………………….   ۱۴
عوامل موثر در رشد عزت نفس……………………….  ۱۴
عزت نفس و خود پنداره ………………….. ۱۵
شاخص های عام عزت نفس ……………………………………….. ۱۵
رابطه بین معلولیت و عزت نفس ………………………………… ۱۷
افسردگی…………………………………………..  ۱۸
تعریف افسردگی…………………………………………. ۱۷
همه گیر شناسی ………………………………….. ۱۸
جنس………………………………………..   ۱۹
سن ……………………………………………  ۱۹
سبب شناسی………………………………………. ۱۹
انواع افسردگی …………۲۱
آثار افسردگی ……………………………………. ۲۱
دیدگاه های مختلف راجع به افسردگی ……………………………… ۲۱
پیشینه پژوهش …………………………………………۲۲
پیشگفتار …………………………………………   ۲۴
روش تحقیق …………………………………..  ۲۵
جامعه آماری ……………………………………………..  ۲۵
نمونه و روش نمونه گیری …………………………….. ۲۵
روش جمع آوری اطلاعات و طرح تحقیق ……………………. ۲۶
ابزار اندازه گیری …………………………………………… ۲۶
پرسشنامه افسردگی بک ……………………………..   ۲۶
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ……………………………..  ۳۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………….  ۲۹
مقدمه …………………………………………………..  ۳۰
تحلیل توصیفی ……………………………………….   ۳۰
وضعیت اشتغال ……………………………………..  ۳۱
سن…………………………………………………………..   ۳۱
تاهل ………………………………………………………………   ۳۲
عزت نفس……………………………………………………. ۳۳
افسردگی …………………………………………   ۳۴
تحلیل استنباطی……………………………………………..  ۳۵
پیشگفتار ……………………………………………………..   ۴۰
بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش ………………………. ۴۱
رهنمودهای تحقیق…….۴۴
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده …………………… ۴۴
محدودیتهای پژوهش………………………………………  ۴۵
منابع ………………………………………………….   ۴۶
پیوست ها ………………………………………………… ۴۹

دیدگاه خود را به ما بگویید.