تجربیات مدون آموزشی دوران خدمت: استفاده از مواد زاید

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی دوران خدمت:
-چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده  در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد
-چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز پایه چهارم ( مصطفی ) را با کمک دیگران برطرف کردم
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب    
چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد
چکیده…………………………………………………………………. ۳
مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ……………………………………………………… ۵
شواهد ۱………………………………………………………………………… ..۸
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها………………………………………. ۱۵
تفسیر…………………………………………………………………………….. ۱۶
اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها………………………………… ۱۷
گردآوری شواهد ۲…………………………………………………………. ۲۵
ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار…………………………….. ۲۹
پیشنهادات………………………………………………………………………. ۳۴
فهرست منابع ……………………………………………………………….. ۳۶
           چگونه مشکلات روانی و درسی دانش آموز پایه چهارم ( مصطفی ) را با کمک دیگران برطرف کردم
چکیده…………………………………………………………….. ۲۷
مقدمه …………………………………………………………………………… ۲۹
تعریف و طرح مساله……………………………………………………………… …۲۹
توصیف وضع موجود …………………………….. ۳۰
جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. ۳۱
تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………….. ۳۴
ویژگی راه پیشنهادی برای تغییر……………………………………… ۳۴
چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی……………………………………………… ۳۴
چگونگی نظارت بر راه حل جدید ………………………………………………….. ۳۶
چگونگی ارزیابی از راه حل جدید………………………………………. ۳۷
تصمیم نهایی………………………………………………………………….. ۳۷
فهرست منابع ………………………………………………………………………. ۳۹
 

دیدگاه خود را به ما بگویید.