تجربیات مدون آموزشی: بررسی موضوع مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: بررسی موضوع مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
چکیده………………………………………………. ۱
مقدمه……………………………………………… ۲
توصیف وضعیت موجود…………………………………….. ۲
بیان مسئله……………………………………………. ۴
یادگیری یعنی چه؟ ………………………………………. ۱۲
انگیزش……………………………………………. ۲۳
راهبردهای ایجاد انگیزه……………………………………. ۲۴
انگیزش در سازمان های آموزشی………………………………. ۲۶
اثرات مثبت کاربرد فناوری آموزشی ( وسایل کمک آموزشی )  در جریان تدریس توسط معلمان ۲۶
موانع کاربرد معلمان از وسایل کمک آموزشی……………………….. ۳۶
راهکارها وپیشنهادها……………………………………….. ۳۷
نتیجه و خلاصه مطالعات ……………………………………. ۳۸
منابع …………………………………………….. ۳۹

چکیده
هدف اصلی این مقاله ، شناخت نیازها و رفتار انسان در درون سازمانهای آموزشی است . کوشش بر این است که رفتار از جنبه های فطری انسان تفسیر شود و راه های برانگیختن کارکنان با تکیه بر همین نیازها مورد بررسی قرار گیرد . این مطالعه راهی به سوی شناخت شخصیت و استعدادهای خود و دیگران و تکامل آنهاست .
میزان کوشش و فعالیت هر فرد در سازمان به میزان انگیزش او بستگی دارد . مطالعه انگیزش ، کوششی برای شناخت و پاسخ به چراهای رفتار است . این که چرا انسان ها رفتارهای متفاوتی دارند و چرا یک معلم و دانش آموز خود را با میل ، رغبت ، پشتکار ، جدیت و به هنگام انجام می دهد و دانش آموز یا معلم دیگر برای انجام دادن حداقل کار باید تحت فشار قرار گیرد ، از مباحث انگیزش است .
با این شناخت می توان زمینه های تأمین نیاز ها و شکوفایی استعداد ها را فراهم ساخت و در نهایت ، سبب رضایت و خشنودی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان محیط های آموزش شد .

مقدمه :
توانایی اداره کلاس و ایجاد رفتار مطلوب در دانش آموزان ، بخش مهمی از کار هر معلم و کلاس و زمینه ی مناسبی برای یادگیری است . به نظر می رسد معلم برای اداره ی مطلوب و منظم کلاس درس به دو مهارت نیاز دارد :
۱-برقراری ارتباط مؤثر و مثبت با دانش آموزان .
۲- مدیریت کلاس .
این دو مهارت باعث تسهیل امر آموزش و کاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان می شود . جو کلاس در هر شرایط بر نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه مطالعه ، تحصیل و حتی خود پنداری آنها تاثیر می گذارد .
توصیف وضعیت موجود :
اینجانب ……….، دارای مدرک …………..، مدت …………است که در ارگان مقدس آموزش و پرورش مشغول به خدمت هستم . در سال جاری نیز بعنوان معاون آموزشی مدرسه راهنمایی ………………….. مشغول به خدمت هستم .
در بعضی مواقع از رفتارهای دانش آموزان در کلاس درس چنین استنباط نمی شود که برخی معلمان در شیوه ی یاددهی مطالب درسی از جمله نحوه ی بیان ارائه ی درس توضیح مفاهیم درسی و ارتباط دادن آنها مشکل دارند . حتی از میان این معلمان افرادی نیز وجود دارند که مفاهیم درسی را بیش از حد نیز مطرح می کنند ، اما دانش آموزان در شیوه ی یادگیری مطالب درسی آنها دچار مشکل می شوند . به عبارت دیگر نمی توانند درس مورد نظر را خوب یاد بگیرند .
انگیزه عاملی است که باعث می شود تا فرد در فعالیت هایی که به هدف منجر می شود شرکت نماید و به تلاش خود تا رسیدن به اهداف ادامه دهد .انگیزه تحت تأثیر ارزش ها ، نیازها و اهداف و خودپنداری دانش آموزان می باشد . همچنین انگیزه ، تحت تأثیر رفتار معلم می باشد. به هر حال انگیزه تحت تأثیر عوامل مختلفی که تعدادی از این علل تحت عنوان انگیزه و عوامل قابل تغییر آن در این مقاله بیان می شود . پرواضح است که این علل مورد توجه معلمین و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت قرار گیرد نه تنها میزان یادگیری ، بیشتر و مؤثرتر خواهد بود ، بلکه هدف نهایی تعلیم و تربیت به نحو احسن برآورده خواهد شد .
انگیزش به آن حالت درونی ارگانیسم اشاره دارد که موجب هدایت رفتار به سوی نوعی هدف می شود و عامل کلی مولد رفتار است ، به عبارت دیگر انگیزه به علت اختصاص یک رفتار معین اشاره می کند . یکی از عوامل مهم در فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی ، انگیزه ی دانش آموزان است . هرچند یک حالت درونی و موجد رفتار است ولی انگیزش متغیری است که با ایجاد تغییراتی در جهان بیرونی و پیرامونی از جمله رفتارهای اطرافیان می توان آن را افزایش یا کاهش داد .

دیدگاه خود را به ما بگویید.