بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح سامان دهی سکونتگاههای کوچک وپراکنده و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان)

عنوان مقاله:  بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح سامان دهی سکونتگاههای کوچک وپراکنده و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۲   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده   
۶
مقدمه
۷
فصل اول
۹
اهداف تحقیق
۱۰
سوالات تحقیق
۱۰
روش شناسی تحقیق
۱۰
ابزار جمع آوری اطلاعات
۱۱
روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات
۱۱
فرضیه های تحقیق
۱۲
جامعه آماری و اندازه حجم نمونه مورد مطالعه
۱۳
فصل دوم
۱۴
تعریف مساله
۱۵
پیشینه ی تحقیق
۱۵
مبانی نظری
۱۶
شهرگرایی روستایی
۱۸
اصول و چارچوب نظریه ساماندهی روستاهای پراکنده
۲۱
راهبردها ومدلهای توسعه
۲۱
نظریه های توسعه منطقه ای
۲۲
مشخصه های سکونتگاههای کوچک و پراکنده
۲۳
چالش های اقتصادی – اجتماعی
۲۷
موانع نهادی و ساختاری
۲۷
نکات قابل توجه برنامه ریزان در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی
۲۹
چالشهای اساسی با تاکید بر سازمان فضایی – اسکان در محدوده مورد مطالعه
۳۰
عوامل موثر بر تجمع روستاها
۳۲
پیشنهادات
۳۳
فصل سوم
۳۵
روش تحقیق
۳۶
تجزیه و تحلیل
۳۶
قلمرو تحقیق
۳۶
جامعه آماری
۳۶
نمونه آماری
۳۷
 
فصل چهارم
 
۳۸
آمار توصیفی
۳۹
عوامل موثر بر پذیرش طرح
۴۶
وضعیت اجتماعی و فرهنگی
۴۹
وضعیت اقتصادی
۵۵
انجام آزمون های آماری برای بررسی فرضیه های تحقیق
۵۸
نتیجه گیری
۷۶
منابع
۷۷
بخش ضمائم
۷۸

دیدگاه خود را به ما بگویید.