اقدام پژوهی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نمازجماعت

عنوان مقاله:   اقدام پژوهی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نمازجماعت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۸   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
عنوان :راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان،برای شرکت در نماز جماعت مدرسه.
چکیده :
         چند سالی است که به عنوان مربی تربیتی،در یک دبستان مشغول به انجام وظیفه       می باشم . یکی از برنامه های تربیتی که از بزرگترین شعائر اسلامی است،و خود را ملزم به اجرای آن کرده ام ؛ بر پایی نماز جماعت در مدرسه است .متأسفانه این برنامه تا قبل از انجام این پژوهش ، چندان مورد توجه دانش آموزان واقع نشده بود ، بطوری که فقط حدود ۳۰% دانش آموزان در نماز جماعت شرکت می کردند.
       برای حل این مسئله ،اقدام به مطالعه ی منابع مرتبط با موضوع ، نظر خواهی از       دانش آموزان و مشورت با مدیر و آموزگاران و همکاران با تجربه ام نمودم . با توجه به وضعیت موجود و مطالعات اولیه، دو راه حل را مورد آزمایش قرار دادم :
۱- رفع مشکلات دانش آموزان در خواندن نماز.
۲- افزایش علاقه و انگیزش دانش آموزان نسبت به شرکت در نمازجماعت مانند ،ایجاد تنوع در محل بر پایی نماز ، شرکت مدیر و آموزگاران در نماز جماعت ، اجرای مسابقه و دادن جوایز.
       پس از ۴ ماه از اجرای برنامه ، شواهد نشان می دهد که تعداد شرکت کنندگان به بیش از ۹۲% رسیده است و موفق شدم دانش آموزان را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند سازم. این تغییر مورد تأیید همکاران ، امام جماعت روستا و اولیاء دانش آموزان قرار گرفته است.

« فهرست مطالب »
عنوان :                                                            صفحه :
     – مقدمه …………………………………………….                    ۱      
                                                           فصل اول
       – بیان مسئله ……………………………………………                   ۳
                                                          فصل دوم
       – توصیف وضعیت موجود ………………………………….                     ۵
                                                          فصل سوم
     – گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) …………………………..                            ۹
     – تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………..                     ۱۵
     – راههای پیشنهادی ……………………………………….                    ۲۲
                                                          فصل چهارم
     – انتخاب راه جدید به صورت موقت …………………………                  ۲۴
     – اجرای راه حل جدید ……………………………………                   ۲۸
     – گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) ……………………………                       ۳۳
                                                          فصل پنجم
       – ارزشیابی و تأثیر اقدام جدید ……………………………. …..                   ۳۶
                                                          فصل ششم
       – نتیجه گیری ……………………………………………                ۴۲
       – پیشنهادات …………………………………………….                ۴۳
       – منابع ………………………………………………….               ۴۴
     – پیوست ها ………………………………………………               ۴۵      
               ۱-پرسش نامه ……………………………………………………………………………              ۴۶                          
               ۲-نمونه ی فرم تغییر رفتار………………………………………………………….              ۴۷
 

« فهرست جداول و تصاویر»
عنوان :                                                                                       صفحه:
 
– تصویر شماره ی (۱) برپایی نماز جماعت (قبل از حل مسئله ) …………………….               ۶
– نمودار شماره ی (۱) میزان پا سخ مثبت به سؤالات دو گزینه ای پرسش نامه ……….               ۱۳
– نمودار شماره ی (۲) میزان پا سخ به سؤال” آیا در خانه نماز می خوانی؟”…………               ۱۶
– نمودار شماره ی (۳) میزان اهمیت خانواده ی دانش آموزان به نماز ………………..             ۱۷
– نمودار شماره ی (۴) میزان آشنایی دانش آموزان با نماز ………………………               ۱۷
– نمودار شماره ی (۵) میزان آشنایی با شرایط نماز جماعت ……………………..                 ۱۸
– نمودار شماره ی (۶)انتخاب محل برگزاری نماز جماعت مدرسه …………………               ۱۹
– نمودار شماره ی (۷) دلیل عدم شرکت در نماز جماعت مدرسه ………………….               ۱۹
– شکل شماره ی (۱) نمونۀ کارت جایزه ………………………………………               ۲۶
– جدول شماره ی (۱) شبکۀ وظایفی که باید در اجرای راه حل جدید انجام گیرد …..                ۲۷
– عکس شماره ی(۲) شرکت کنندگان نماز در هفتۀ اول اجرای طرح ……………              ۲۹
– عکس شماره ی(۳) شرکت کنندگان نماز در هفتۀ سیز دهم اجرای طرح …………           ۳۲
– نمودار شماره ی (۸) میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت از ابتدای طرح ………           ۳۳
– نمودار شماره ی (۹) میزان افزایش شرکت کنندگان در اجرای راه جدید …………..            ۳۶
– نمودار شماره ی (۱۰) میزان افزایش هفتۀ سوم نسبت به هفته های قبل از آن ………….   ۳۷
– نمودار شماره ی (۱۱) میزان افزایش هفتۀ ششم نسبت به قبل از اجرای طرح …………     ۳۷
– نمودار شماره ی (۱۲) میزان افزایش هفتۀ هشتم نسبت به قبل از اجرای طرح ………….     ۳۸
– نمودار شماره ی (۱۳) میزان افزایش هفتۀ سیزدهم نسبت به قبل از اجرای طرح …….         ۳۸
– نمودار شماره ی (۱۴) میزان افزایش هفتۀ هفدهم نسبت به قبل از اجرای طرح ………..     ۳۹
– نمودار شماره ی (۱۵) میزان افزایش کلی قبل از طرح تا هفتۀ هفدهم ………………. ۴۰

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.